Wednesday, January 09, 2008

Oost-Vlaamse Burgemeesters leggen de eed af.

Het zijn drukke tijden voor gouverneur Denys die van de 65 pas verkozen Oost-Vlaamse burgemeesters de eed moet afnemen. Iedere burgervader mag bij zijn eedaflegging in de ambtswoning van de gouverneur zijn familie en naaste medewerkers meebrengen. Daarna biedt de gouverneur bij wijze van welkom een glaasje aan ten om in een gemoedelijke sfeer kennis te maken met de burgemeester in kwestie, zijn familie en zijn medewerkers. De gouverneur hoopt hiermee de banden tussen het provinciale en het lokale niveau aan te halen. Het is trouwens gouverneur Denys zelf die in het kader van rechtstreekse democratie en behoorlijk bestuur enkele jaren geleden als parlementair ijverde voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Vandaar ook zijn bezorgdheid voor een goed lokaal bestuur.

eedaflegging6Afgelopen woensdag mochten 27 burgemeesters de eed afleggen, en op 28 december kwamen daar nog eens 22 bij. In het lijstje zitten politici zoals Pieter Buysse (Dendermonde), Yves Deswaene (Lochristi) en Filip Antheunis (Lokeren) die slechts enkele jaren actief zijn en toch een burgemeesterssjerp mogen omgorden. Anderen hebben dan weer nationale uitstraling zoals Pieter De Crem (Aalter),Karel De Gucht (Berlare), Herman De Croo (Brakel), Paul Tant (Kruishoutem), Freddy Willockx (Sint-Niklaas) en Bruno Tuybens (Zwalm). Het was echter de eedaflegging van schepen Daniël Termont tot burgemeester van de stad Gent die de meeste aandacht kreeg. Gouverneur Denys had lovende woorden voor de dynamiek en de inzet die Daniël Termont de afgelopen 30 jaren betoonde. Volgens de kersverse burgervader was het een grote eer om burgemeester te zijn van de tofste stad van Vlaanderen. Op 3 januari om 20 uur komt de Gentse gemeenteraad samen in het stadhuis voor de installatievergadering.
Archief van 31 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

Wat is de grootste zorg van de Vlaamse ondernemer?

Unizo, de belangenverdediger van de zelfstandige ondernemers, peilde bij ruim 3.300 Oost-Vlaamse ondernemers naar het ondernemingsklimaat. Tegelijk stelde Unizo een aantal vragen over afgelopen jaar en werd er gepeild naar de verwachtingen voor 2007. Het werd een boeiende enquête met hier en daar een verrassend element.

De ondernemers zijn bezorgd over de hoge loonlasten (63%), de administratieve rompslomp (61%), het tekort aan (geschoold) personeel (52%), het tekort aan gemotiveerde werknemers (46%), de moeilijke combinatie werk en gezin (45%) en het toenemende aantal slechte betalers (43%). Ondernemers zien zich verplicht van steeds verder bij te scholen en te automatiseren. 44 procent investeerde het voorbije jaar in infrastructuur, 43% in informatisering en automatisering en 30% in innovatie.

Middenstanders zijn al met al toch tevreden mensen. De omzet, bedrijfsresultaten waardering van de klanten, ontwikkeling van nieuwe producten worden als positief ervaren. Minder tevreden zijn middenstanders over loonlasten, belastingen, dalende verkoopscijfers, wegenwerken en het verlies van goede medewerkers. Ook het familiale leven staat onder hoge druk.

De dood van de juwelier in Lede, de klimaatsverandering, Volkswagen Vorst, de toenemende onverdraagzaamheid en het geklungel van de federale regering rond justitie en begroting zijn de gebeurtenissen die de zelfstandigen het voorbije jaar het troffen. Een derde van de zelfstandige ondernemers zegt dat de klimaatsveranderingen invloed hebben op hun bedrijf. Een warme zomer of een late winter hebben rechtstreekse gevolgen voor de textiel en mode sector. Andere bedrijven lagen plat als gevolg van overstromingen. Yves Leterme, Jean-Marie Dedecker, Guy Verhofstadt, Patrick Janssens, Frank Beke, Justine Henin, Kofi Annan, Al Gore en Margaretha Guidone zijn de persoonlijkheden van 2006.

Toch kijkt de Oost-Vlaamse ondernemer 2007 hoopvol tegemoet. 60% denkt dat 2007 beter wordt dan 2006 en 30 % denkt even goede zaken te zullen doen. Unizo heeft daarom een lijstje met prioriteiten opgesteld en wil de uitbreiding van het aantal koopzondagen tegen gaan. De ondernemer moet ook werken aan een positief imago en de link leggen tussen economisch en ecologisch denken. Belangrijk voor de ondernemers zijn het behoud van de soldenwetgeving en de zondagsrust, een administratieve vereenvoudiging en een lastenverlaging. Link: www.unizo.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

Vlaams Belang verwerkt nederlaag

Het Vlaams Belang verloor in Gent tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 547 stemmen en meteen twee zetels. Fractievoorzitter Francis Van den Eynde blijft er rustig bij: “Het is nu eenmaal een fenomeen: als iedere grote partij kartel vormt met een kleine partij worden die kleine partijen beter vertegenwoordigt. Zelfs als het Vlaams Belang geen stemmen verloren had waren we die zetels kwijt”. Daarmee lijkt de toon gezet.

Het Vlaams Belang zegt dat steeds meer autochtonen de stad verlaten terwijl het aantal autochtone inwijkelingen aanzienlijk stijgt. Liefst 26% van de SP.a stemmen kwam van allochtone kiezers. Deze grote sprong voorwaarts koste enkele SP.a mandatarissen hun zitje in de gemeenteraad. Dit is een van de gevolgen van de Snelbelg wet. Het Vlaams Belang noemt zichzelf de enige oppositiepartij in Gent en negeert daarbij CD&V en GROEN.
De CD&V is volgens fractievoorzitter Van den Eynde een typische machtspartij die op de oppositiebanken geen weg weet. GROEN is dan weer het linkse geweten van deze coalitie en zal het paarse gedachtegoed sparen ter wille van de rode broeders.

Het Vlaams Belang komt nu naar buiten met 10 punten waar de burger zich het meeste zorgen over maakt. Zo wil de partij een strenge aanpak van de kleine criminaliteit. Wie ooit bestolen werd vraagt gerechtigheid, of het nu kleine of grote criminaliteit is. De Vlaming wil zich veilig voelen. Dat houdt ook een radicale aanpak van fietsdiefstallen en het drugsprobleem.

Vreemdelingen zijn nog steeds een doren in het oog van het Vlaams Belang. Het stadsbestuur neemt niet genoeg initiatieven om vreemdelingen te verplichten om zich te integreren. De partij wil niet dat ambtenaren een hoofddoek mogen ragen. Het dragen van religieuze symbolen is een overtreding van de scheiding tussen Kerk en Staat en een schending van de religieuze en politieke neutraliteit van de ambtenaar. Onderwijs moet in het Nederlands. De plannen van Freya Van Den Bossche om kinderen onderwijs in hun moedertaal te geven is onaanvaardbaar. Allochtone verenigingen mogen bestaan maar krijgen geen subsidies meer. De allochtone vereniging moet zich eerst integreren en openstaan voor autochtonen voor zij weer werkingsmiddelen krijgt.

Het Vlaams Belang is tenslotte voorstander van betaalbaar wonen. De hoge huurprijzen in combinatie van een tekort aan sociale woningen zorgt er voor dat wonen in Gent steeds problematischer wordt. Maar ook de belastingen moeten omlaag. De opcentiemen werden verhoogd van 1175 naar 1450 opcentiemen. Het Vlaamse gemiddelde van 1073 lijkt het Vlaams Belang een haalbare kaart. En om de woonkwaliteit te verhogen is er niet alleen het stimuleren van renteloze leningen en bouwblokrenovatie maar ook aan een kwaliteitslabel. Gent heeft al heel wat gerealiseerd op dit gebied maar nog steeds wonen er in Gent mensen in erbarmelijke omstandigheden.

Tenslotte wil het Vlaams Belang de afschaffing van het Cordon Sanitaire, een oude eis dit de komende installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad aanleiding zal geven tot een protestactie aan het Gentse stadhuis. Maar belangrijker is wel hoe het Vlaams Belang zijn electorale achterstand wil inhalen. De Stad Gent en dus ook de paarse meerderheid had de afgelopen jaren veel succes met het systeem van de Gebiedsgerichte Werking. Daarom wil het Vlaams Belang Gent ook intern reorganiseren en het koepel project voorstellen. Dit houdt in dat militanten en mandatarissen zich meer zullen richten op hun wijk en op specifieke doelgroepen zoals senioren, middenstand, jongeren, politie en sociale woningbouw.
Guido Van Peeterssen.

Labels:

Gentse Groendienst heeft prijs

Voor de zesde maal valt de Stad Gent in de prijzen met zijn projecten omtrent Harmonisch Park- en Groenbeheer. De Groendienst werd laureaat met het project Arbed Noord te Gentbrugge en kan hiervoor rekenen op 150.000 euro steun. De Vlaamse overheid wil de inrichting van groene ruimtes in steden aanmoedigen. Bovendien moet het project uitvoerbaar zijn en gedragen worden door de bevolking.

Tot op heden viel de Groendienst iedere keer weer in de prijzen. In 2001 ging de eer naar het buurtpark in de Lucas De Heerestraat, in 2002 naar de Ledebergse Scheldemeander en in 2004 de Sint-Baafskouter. In 2005 was het de beurt aan het FNO park. Het 2 hectare grote terrein van afgedankte textielfabriek Filature Nouvelle Orléans wordt het plaatselijke wijkpark. Om aan alle noden en wensen te voldoen besloot het stadsbestuur het park in te delen in verschillende zones. Zo is er plaats voor een moerastuin, een boomgaard, een landschapstuin en een speeltuin. Van zodra de aanpalende nieuwe brandweerkazerne afgewerkt is begint men er aan.

Het project Arbed Noord gaat in elk geval zeer snel van start, de voorbereidende werken zijn reeds uitgevoerd. Het zal echter een hele karwei zijn om de 14.000 m2 naar de wensen van de gebruikers aan te leggen. Langs de Schelde komt een groenas van 30 meter breedte, een hele verademing voor wandelaars en fietsers. Van zodra een tweede fietsbrug aangelegd is kunnen wandelaars van de Gentbrugse Meersen langs de Scheldekaai en door het Keizerspark en zo langs de rustige Lousbergkaai rechtstreeks tot in het centrum.

Het park is er echter voor iedereen. Zowel de jongsten als de jeugd kunnen er naar hartelust ravotten en het polyvalent sportplein zal ook dienstig zijn als actief buurtterrein. Aansluitend op het dijktalud en in de nabijheid van de nieuwe woonzone komen er een aantal losse grasheuvels voor het reliëf. ER komen duidelijke wandelpaden, open gazonnen en hoogstambomen die het oude industrieterrein heel aantrekkelijk moeten maken. Enkele elementen zoals een oude fabrieksmuur moeten de herinnering naar het industriële verleden levendig houden.

Guido Van Peeterssen

Labels: , , ,

Gouverneur Denys wil een sterke provincie

Gouverneur André Denys sprak deze week de nieuwe provincieraad toe. Zijn titel kreeg de krachtige titel ‘Ambitieus zijn is geen schande’. De gouverneur pleitte voor een gezonde ambitie om Oost-Vlaanderen op alle domeinen op de kaart te zetten. Het provinciebestuur kan daar een stimulerende en beslissende rol in spelen. Als de 34 nieuwe gemotiveerde mandatarissen in de Oost-Vlaamse provincieraad samen met de 50 ervaren anciens samen werken moet dit leiden tot een beloftevolle stimulans voor de besluitvorming.

Wat zijn de grote gebreken van het provinciale niveau? Gouverneur Denys: “De provincie is niet herkenbaar. Het zit nu eenmaal ergens verscholen tussen het lokaal en het centraal bestuur. Ten tweede is er geen eigen gevoel. Er zou dringend een Oost-Vlaams gevoel moeten heersen dat de inwoners bewust maakt van hun talenten en hun mogelijkheden en ze stimuleert om als Oost-Vlaming naar buiten te komen. Tenslotte is er de indeling in kiesdistricten waar niemand enige affiniteit mee heeft”. De grote uitdaging is nu deze gebreken om te buigen tot troeven.

Zo moet het beleid de provincie omvormen tot een snelweg tussen de Dorpsstraat en de Wetstraat. Dit vertaalt zich in drievoudige opdracht. Zo moet de provincie actief meewerken om Vlaamse taken uit te voeren. De provincie moet ook de actieve partner van het lokale beleid zijn. Maar ook via de gebiedsgerichte werking kan de provincie een onmisbaar knooppunt zijn. Voor de man in de straat is het niet duidelijk wie voor wat bevoegd is. De provincie moet via kennis en motivatie de dossiers sneller op de juiste weg helpen. De talrijke contacten tussen gouverneur Denys en de gemeenten tonen aan dat dit mogelijk en wenselijk is.

Studies wijzen uit dat Oost-Vlaanderen zeer sterk staat op gebied van ondernemingszin en kenniseconomie. Ook de uitbouw van een sterk provinciaal sociaal netwerk is opmerkelijk. Bovendien wijzen Europese studies uit dat de regio door zijn ligging, transportinfrastructuur, hoge arbeidsproductiviteit en zijn kenniseconomie de regio bij uitstek is om wetenschappelijke instellingen aan te trekken en uit te groeien tot een Europees distributiecentrum. Maar om dit te bereiken moeten alle beleidsverantwoordelijken schouder aan schouder staan.
Archief van 23 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Informatievergadering over vandalisme Gentbrugge

Naar aanleiding van de recente vernielingen op de begraafplaats van Gentbrugge werden de benadeelden in de eerste plaats opgevangen bij de Dienst Slachtofferbejegening van de politie. Begin december werden er op dit kerkhof bijna 300 tal grafzerken en urnen vernield, het leek wel een oorlogsgebied. Sierstukken en grafstenen waren stukgeslagen en rechtopstaande delen omvergeduwd. Ook graven van kinderen en oorlogsslachtoffers werden niet gespaard. Ondertussen werden er ongeveer 200 klachten ingediend.

De Stad Gent heeft ondertussen de schade in kaart gebracht en een centraal informatiepunt in het Dienstencentrum Gentbrugge ingericht. De juridische dienst bekijkt nu of de slachtoffers gezamenlijk een schadeclaim kunnen indienen. De kosten voor de Stad Gent zullen wellicht boven de 40.000 euro liggen. Heel wat betrokkenen vragen zich nu af hoe het verder moet. Wie is verantwoordelijk? Mag men al herstellingswerkzaamheden uitvoeren en hoe zit het met de schadevergoeding? In afwachting van het gerechtelijk onderzoek wil het stadsbestuur een antwoord geven op tal van vragen. Daarom wordt er op woensdag 27 december om 19 uur een informatievergadering gegeven in het Dienstencentrum te Gentbrugge.

De VLD Gentbrugge stelt vast dat er op de Gentse kerkhoven af en toe geklaagd wordt over vandalisme. In dit geval weegt de materiële schade niet op tegen de emoties en het verdriet. Het sluiten bij valavond is echter een dure aangelegenheid en bovendien zijn er nog steeds familieleden die na de werkuren de begraafplaatsen nog eens wensen te bezoeken. Maar misschien is het inschakelen van een sporadische controle zoals door politie en stadswachten mogelijk.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Gentse wetenschapster bewijst aanwezigheid van water op Mars.

Vloeibaar water op Mars is een hot topic in het internationaal onderzoek. Op onze planeet is water de basis van alle levende organismen. Onderzoekers van de groep Nucleaire Materiaalfysica van de Universiteit Gent hebben met de vondst van het mineraal goethiet een onweerlegbaar bewijs geleverd dat er ooit water op Mars moet gevloeid hebben. Opmerkelijk is dat het definitieve bewijs niet geleverd werd door NASA of een of andere internationale organisatie, maar van de Gentse studente Caroline Van Cromphaut.

Sinds januari 2004 rijden in het kader van de Mars Exploration Rover missie van de NASA twee robotjes, Spirit en Opportunity, rond op het marsoppervlak. Beide Rovers dragen een mössbauerspectrometer met zich mee. Met dit toestel worden gammastralen afkomstig van een radioactieve bron, op het marsoppervlak gestraald. Door een grondige studie van de teruggekaatste gammastralen, kan men de eigenschappen van het ijzer onderzoeken. Door de ontwikkeling van speciale analyseprogramma’s gecombineerd met een grondige kennis van mössbauerspectroscopie en de eigenschappen van ijzerverbindingen, zijn wetenschappers van de Universiteit Gent erin geslaagd om een betrouwbare analyse te maken van de metingen die uitgevoerd werden met deze techniek.

Als meest in het oog springend resultaat is de aanwezigheid van het mineraal goethiet, een verbinding van ijzer, zuurstof en waterstof, dat enkel gevormd worden in aanwezigheid van vloeibaar water. Het goethiet werd op 8 verschillende plaatsen gevonden in de Columbia Hills aan de rand van een oude vulkaankrater, waar de rover Spirit geland is. In Meridiani Planum, de landingsplaats van Rover Opportunity, werden met deze techniek al indicaties gevonden voor water. Absolute zekerheid hieromtrent was er echter niet.

Verder is er een sterke indicatie dat het gevonden goethiet bestaat uit twee groepen van kristallen die een beduidend verschillend voorkomen hebben. Aangezien de eigenschappen van goethiet, zoals bvb. de deeltjesgrootte, sterk afhankelijk zijn van omgevingsfactoren tijdens de vorming, doet dit vermoeden dat er twee klimatologisch verschillende perioden in het verleden van Mars moeten geweest zijn waarin vloeibaar water aanwezig was. Op dit moment worden nog bijna dagelijks metingen geanalyseerd van de bodem van Mars die veel gelijkenissen vertoont met de bodem van onze planeet. De 13 tot 18% aan ijzerverbindingen in de bodem van Mars geven de planeet haar typische rode kleur.

Caroline Van Cromphaut is haar promotor, professor Eddy De Grave, dan ook bijzonder dankbaar voor de kans die ze kreeg nadat een delegatie van de NASA een bezoek had gebracht aan de Gentse universiteit. Op de Universiteit Gent werken mensen met wereldfaam op het gebied van bodemanalyses met mössbauerspectrometers ' en op Mars rijden nu twee robots rond, de Spirit en de Opportunity, die met zo een toestel uitgerust zijn. Van Cromphaut werkt nu als onderzoeker de bodemanalyses verder af. Daarna begin ze aan haar doctoraat.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Kadaster herschat te weinig woningen.

Volgens het Rekenhof heeft de administratie te weinig informatie om het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing te herschatten. Nochtans moet dit inkomen overeenstemmen met de werkelijke huurwaarde van de woning. Het KI vormt de basis van de onroerende voorheffing die ook voor de gewesten, de provincies en de gemeenten een belangrijke bron van inkomsten is. Het Rekenhof formuleert in zijn verslag enkele voorstellen om de informatiedoorstroming tussen de gemeenten en het Kadaster te verbeteren.

Het belastbaar inkomen komt normaal gezien overeen met het jaarlijkse netto-inkomen opgebracht door dat onroerend goed. Meestal wordt dit inkomen forfaitair geschat door de administratie van het Kadaster op basis van de kenmerken van het goed en de huurwaarde op de vastgoedmarkt in 1975 en door vergelijking met andere goederen. Daarom moeten de gegevens die het Kadaster voor een onroerend goed registreert bij elke aanzienlijke wijziging aangepast worden. Het Rekenhof onderzocht nu of de kadastrale inkomens effectief worden herschat als een goed wordt vergroot, herbouwd of aanzienlijk gewijzigd.

De kenmerken van de woongebouwen geregistreerd door de administratie werden vergeleken met de gegevens beschikbaar over het vastgoedpark. Daarbij werden verschillen vastgesteld, die erop wijzen dat de informatie van het Kadaster niet overeenstemt met de werkelijke toestand. Zo blijkt de administratie het aantal woningen met een badkamer of centrale verwarming te onderschatten. Het grote aantal bescheiden woningen (die recht geven op diverse fiscale voordelen) in het totale vastgoed wijst erop dat mogelijk vele woningen werden gemoderniseerd zonder dat het kadastraal inkomen ervan werd herschat.

Enerzijds blijkt de verplichte spontane aangifte amper voor te komen. Anderzijds zijn de lijsten van de eigendommen waaraan wijzigingen werden aangebracht, die de gemeentebesturen driemaandelijks moeten indienen bij het Kadaster beperkt tot de werken waarvoor een vergunning vereist is. Op dit ogenblik vertoont de gewestelijke regelgeving bovendien de tendens om het aantal werken waarvoor een vergunning nodig is, te beperken. De gemeentebesturen zouden bovendien de bouwovertredingen die ze vaststellen, aan de administratie van het Kadaster moeten melden. De aanwijzende schatters die de gemeenten moeten aanstellen, zouden meer moeten samenwerken met het Kadaster, aan de hand van een werkwijze die deze administratie zou moeten bepalen.

Ook zou het Kadaster kunnen overwegen om gebruik te maken van de informatie waarover de gewesten en de gemeenten beschikken in het kader van de premies die ze toekennen voor de renovatie van woningen, alsook van de fiscale voordelen die om soortgelijke redenen toegekend worden door de Staat In dat geval moet weliswaar worden onderzocht of dergelijk optreden geen afbreuk doet aan een coherent overheidsoptreden, doordat de financiële stimulansen voor renovatie zouden worden afgezwakt. In voorkomend geval zou een wettelijk initiatief kunnen worden overwogen om de verhoging van het kadastraal inkomen ingevolge de renovatie van een woongebouw waarvoor een premie of een fiscaal voordeel werd toegekend, voor een nader te bepalen periode uit te stellen.
Archief van 20 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Tuesday, January 08, 2008

Gent legt tegels tegen zinloos geweld

In het kader van acties tegen zinloos geweld voert de VZW Zinloos Geweld een aantal campagnes. Enkele daarvan zijn specifiek voor de jeugd zoals het verspreiden van een informatief spel. Andere acties zijn gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen of vrij algemeen zoals de affichecampagne. Om ook de toevallige voorbijganger aan het denken te zetten wil de VZW op zo veel mogelijk drukke plaatsen Vlindertegels plaatsen. Zo een Vlindertegel is een blauwe arduinen tegel die 30 op 30 cm meet waarop een okergele vlinder gebeiteld werd. De Stad Gent werkt actief mee aan de campagne en plaatste op 6 juli een Vlindertegel op de Ketelbrug aan het Gentse Justitiepaleis.

Om de campagne nu nog meer kracht bij te zetten lanceert de Gentse schepen van Openbare Werken Geert Versnick samen met zijn opvolgster Schepen Martine De Regge een warme oproep naar de Gentse wijken en deelgemeenten om op 25 verschillende plaatsen in Gent een Vlindertegel te plaatsen. Schepen Versnick: “Gent is niet doof voor de warme oproep van de VZW Zinloos Geweld en wil heel graag meerdere van deze tegels plaatsen”. De vraag is nu wat de meest geschikte plaatsen zijn. Schepen De Regge: “Gent heeft sinds enkele jaren een zeer succesvolle gebiedsgerichte werking. Hierbij wordt samen met alle lokale betrokkenen gekeken wat de specifieke noden van elke wijk zijn”. Omdat men niet 25 keer weer opnieuw het warm water wou uitvinden werden de acties gecoördineerd door een enthousiast team.

Coördinator David Slosse: “Om ook deze actie zo goed mogelijk te laten verlopen gaan we eerst kijken welke de meest geschikte plaatsen zijn om deze Vlindertegels te plaatsen. Het moeten natuurlijk drukke plaatsen zijn die tegelijk ook een zekere betekenis hebben. De Stad wil nu weten welke de meest geschikte plaatsen zijn en doet een warme oproep naar de Gentenaars om suggesties te doen. Wie weet kent iemand een heel geschikte plaats maar is de betekenis ons nog niet duidelijk, vandaar deze oproep”. Wie dus in Gent woont of werkt en in één van de Gentse wijken een plaats kent waar men gerust zo een Vlindertegel plaatst mag contact opnemen met de mensen van de Gebiedsgerichte Werking of via Gentinfo op 09/ 210 10 10 of mail gentinfo@gent.be.

De VZW Zinloos Geweld werd opgericht naar aanleiding van de moord op de 17jarige tiener Joe Van Holsbeeck in de overvolle lokettenzaal van het Brusselse Centraal Station. Deze zinloze roofmoord was het zoveelste voorbeeld van zinloos geweld in onze maatschappij. Symbool voor de actie is een vlinder, een nuttig en prachtig maar ook een kwetsbaar dier. Heel wat BV’s met een hart zoals Kathy Lindekens, Gella Vandecaveye en Herman De Croo steunen het initiatief. Om de VZW te contacteren kan men terecht op 09/281.10.05 of www.zinloosgeweld.net

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

10 miljoen euro expansiesteun voor bedrijven creëert 220 nieuwe banen

Vlaams minister van Economie Fientje MOERMAN heeft 10.755.551,34 euro aan expansiesteun toegekend aan vijf bedrijven. De investeringen leveren 203 extra banen op.
De grootste investeerder is de NV Domus Logistics die het gloednieuwe Europese verdeelcentrum van de Nederlandse Blokker groep bouwt. De groep baat in 14 landen 2.678 winkels en 12 verschillende winkelformules uit zoals Blokker, Casa, Leen Bakker, Bart Smit en Maxi-Toys. De bouw van een centraal Europees verdeelcentrum moet de efficiëntie verhogen. De groep investeert ruim 54 miljoen euro voor de centralisatie van alle Europese logistieke activiteiten. Onmiddellijk na de ingebruikname in 2009 is er in het verdeelcentrum plaats voor 158 nieuwe jobs. Dit aantal stijgt tot 215 tegen 2011. Het bedrijf ontvangt 3,8 miljoen euro expansiesteun.

De NV NIMB Kraan- en Lifttechniek is een Nederlandse groep die machines voor de bouwindustrie invoert, verkoopt en verhuurt. Om uit te breiden verplaatst de groep haar vestiging van Geleen naar Maasmechelen. Ze investeert hiervoor 30,2 miljoen euro. De uitbreiding levert 15 extra jobs op. Het bedrijf ontvangt 4.439.400 euro steun van de Vlaamse overheid.

De NV Belgacom Mobile is het bedrijf dat onder meer mobiele telefoniediensten van Proximus aanbiedt. Het staat ook in voor het beheer en de uitbouw van het UMTS-netwerk. Het investeert 11,5 miljoen euro in de bouw van 51 captatie- en transmissiestations over heel Vlaanderen. Belgacom Mobile ontvangt hiervoor 916.000 euro steun van de Vlaamse overheid.

De Meerhout Polymers Plant, onderdeel van NV Exxonmobil Petroleum & Chemical, produceert jaarlijks 500.000 ton polyethyleen. Hiermee is het een van de grootste Europese producenten. Polyethyleen is een korrelachtige stof. Het ontstaat wanneer ethyleengas met hoge druk door buisreactoren gaat. Polyethyleen wordt vooral gebruikt in verpakkingsfolies en isolatiemateriaal voor elektriciteitskabels. Het bedrijf investeert in geavanceerde meet- en regeltechnologie en in de vernieuwing van procescontrolesystemen. De investering bedraagt 22.460.000 euro en creëert 10 nieuwe jobs. De Vlaamse overheid geeft het bedrijf met 868.331,34 euro.

De Nederlandse groep Van den Anker is gespecialiseerd in de behandeling, opslag en distributie van verpakte chemicaliën. Ze werkt vooral met milieukritische of gevaarlijke stoffen. De groep wil haar distributienetwerk versterken. Hiervoor moet de vestiging in Wetteren verder uitgebouwd worden. De kostprijs voor de verdere uitbouw bedraagt 20 miljoen euro en levert 20 extra jobs op. De Vlaamse overheid steunt het bedrijf met 750.000 euro.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

Federatie van webontwikkelaars reikt eerste kwaliteitslabels uit.

Op 14 december ontvingen 5 Vlaamse webontwikkelaars de eerste kwaliteitslabels van FeWeb, de Federatie van Webontwikkelaars. Het kwaliteitslabel bekroont webontwikkelaars die alle aspecten van het beroep op een duurzame manier invullen. De uitreiking vormde het hoogtepunt van het vierde jaarcongres van de jonge vereniging.

Naast de invoering van een voor alle FeWeb verplichte gedragscode ontwikkelde FeWeb ook een vrijwillig kwaliteitslabel. Het bestaat uit een administratief luik en een hoorzitting door een onafhankelijke externe auditor. De vijf eerste webontwikkelaars die de procedure met succes doorlopen hebben zijn Via Futura, Stardekk, Oskar D, Tales Systems en De Webfabriek. Het label beperkt zich niet tot een technische of andere invalshoek, maar wil alle aspecten die met het beroep van webontwikkelaar te maken hebben in kaart brengen en toetsen aan een transparante en duurzame bedrijfsvoering. Niet de grootte maar de kwaliteit van het bedrijf speelt hierbij een rol.

“Het label is een belangrijk instrument in de verdere professionalisering van onze sector," meent gedelegeerd bestuurder Marc Mestdagh. “Alleen al het samenstellen van het administratieve dossier blijkt een interessante oefening voor onze leden." Op het jaarcongres trekt FeWeb ook de krijtlijnen voor het nieuwe werkjaar. Het actieplan 2007 voorziet meer evenementen en infosessies voor de leden. Er komen tal van initiatieven onder de noemer doehetmeteenprofessional.be. Ook het contact met andere actoren blijft een belangrijk actiepunt: FeWeb sloot daartoe onder meer een samenwerkingsovereenkomst af met Unizo, onderhoudt goede contacten met zusterorganisaties als IAB en is lid van Spamsquad.

FeWeb promoot de sector van internetdiensten zoals webdesign en webontwikkeling naar de eindgebruikers. FeWeb neemt ook actief deel aan projecten en evenementen waar de sector mee gebaat is. Verder behartigt FeWeb de belangen van de sector van internetdiensten bij de overheid en bij betrokken partijen door intensieve communicatie en periodiek overleg. Tot slot waakt FeWeb over de kwaliteit van de door de leden geleverde diensten en producten, door het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen zoals de code van goede praktijk en het kwaliteitslabel en het verzorgen van specifieke diensten zoals opleiding en netwerking. FeWeb telt ondertussen meer dan 470 leden in Vlaanderen en Brussel.

Webinfo:
Via Futura (Bart Van Zele) 03 232 15 39 – web www.viafutura.be
Oskar D (Gert Junes) 03 222 92 92 - web www.oskard.be
Stardekk (Vincent Goemaere) 050 38.38.68 – web www.stardekk.be
Tales Systems (Jurgen Carlier) 051 31 64 16 – web www.tales.be
De Webfabriek (Karel Lootens) 03 609 57 30 – web www.dewebfabriek.be
FeWeb vzw (Marc Mestdagh) 09/324 77 71 - fax 09/233 51 19
e-mail: info@feweb.be – web: www.feweb.be
Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Monday, January 07, 2008

Protest tegen sluiting postkantoor Ledeberg.

Binnenkort wordt het postkantoor van Ledeberg binnenkort gesloten. De “postservice” wordt vervangen door een servicepunt in Delhaize. Initiatiefnemer Franklin Tombeur is met aantal mensen uit Ledebergse verenigingen gaan samen zitten om te pogen een actie op het getouw te zetten. Die actie bestaat uit het opstarten van een petitielijst en het verspreiden van een affiche. Mogelijks volgt er nog een ludieke actie.


Frank Tombeur: “In Brussel denkt men duidelijk dat alles opgelost wordt door 2 gemeenten 1 postnummer te geven en dan meteen ook maar een postkantoor af te schaffen. Aan die beleidsverantwoordelijken moet wellicht eens duidelijk gemaakt worden dat Ledeberg, ondanks hetzelfde postnummer, niet dezelfde gemeente is als Gentbrugge”. Uit de lange wachtrijen in het Ledebergse postkantoor blijkt duidelijk de behoefte aan een kantoor op Ledeberg. Bovendien bestaat een flink deel van de Ledebergse bevolking uit senioren. Mensen die minder mobiel zijn en zich voor een aantal postverrichtingen tot het veraf gelegen kantoor aan de andere kant van de gevaarlijke Brusselsesteenweg moeten wenden. Veel oudere mensen doen voor geldverrichtingen zoals hun pensioen nog steeds beroep op de post.

Een servicepunt uitbouwen in Delhaize lijkt de actievoerders geen volwaardig alternatief : er kunnen daar slechts een aantal eenvoudige verrichtingen gebeuren, er is een gebrek aan privacy en de drempel van het grootwarenhuis (ben ik verplicht iets te kopen ?) blijft bestaan. Buurtbewoners wordt gevraagd een affiche voor het venster te hangen. Misschien helpt het niet maar het is op zijn minst een signaal zijn dat de bewoners van Ledeberg niet gelukkig zijn met deze behandeling en dat er voor een volwaardig alternatief dient gezorgd te worden. Op dinsdagavond 19 december worden er om 19.30 uur in het buurtcentrum in de Langestraat affiches verdeeld. Wie zin heeft mag dan helpen zoveel mogelijk affiches over de Ledebergse brievenbussen verdelen.
Archief van 16 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

P-Route volgend jaar zwaar in de knoop

Op 8 januari start de bouw van de Nieuwbrug die na het open leggen van de Nederschelde de Sint-Jacobsnieuwstraat met de Keizer Karelstraat zal verbinden. Om de buurtbewoners te informeren werd er op 11 december een informatievergadering gehouden waar iedereen met zijn vragen terecht kon. De werken duren tot het einde van het jaar. Maar waarom deze werken die voor ruim een jaar alle doorgaand verkeer zullen onderbreken, en dan nog op het drukste punt van de stad? Schepen Geert Versnick: “Het openleggen van de Nederschelde en de bouw van de nodige bruggen past in een plan om onze binnenwateren te herwaarderen. We gaan hier niet alleen een ‘gezellige’ sfeer creëren voor inwoners en toeristen, het gaat veel verder. De Europese Gemeenschap, die participeert in het project ‘Water in Historic City Centres’ geeft aanzienlijke subsidies”.

Het openleggen van de Reep heeft vele gunstige gevolgen voor de stad. De jachthaven Portus Ganda wordt aantrekkelijk, de wijken langsheen het traject krijgen een ander uitzicht en het Veermanplein wordt heraangelegd. Schepen Versnick: “Het uitzicht tussen de Brabantdam en de Dampoort is spectaculair aan het veranderen. Binnenkort varen er weer bootjes tussen de Coupure en de Visserij, en dit langs tal van promenades, fietspaden, verlaagde kaaimuren, stemmige terrasjes en pleintjes met veel groen”. Maar ondertussen veroorzaken deze werken wel wat heel wat verkeershinder en zoekt het verkeer zijn weg langs de talrijke omleidingen.

De werken hebben al heel wat vertragingen opgelopen maar dat is gezien de complexiteit van het dossier volgens schepen Versnick te begrijpen. Men moest wachten op heel wat andere werken zoals de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Reep om het verkeer langs daar mogelijk te maken. Bovendien bleken er in de ondergrond heel wat leidingen te zitten die niet op de plannen stonden. De Dienst Stadsarcheologie deed onderzoek naar de vroegste sporen van onze stad. Het studiebureau dat verantwoordelijk was voor de funderingen bleek niet de nodige ervaring te hebben, een voorwaarde die duidelijk in het bestek stond. De stad moest op zoek naar een ander studiebureau. Ook de aannemer die de Bavobrug moest aanleggen liet het afweten, de firma die de aan de Wijdenaardbrug werkt en die komend jaar de Nieuwbrug legt zal ook instaan voor de bouw van de Bavobrug.

Tijdens de werken is rond de werf enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Auto’s en bussen kunnen niet meer van het Sint-Annaplein naar Sint-Jacobs. Toch blijven alle woningen, winkels, scholen en bedrijven in het centrum, de Sint-Jacobs-nieuwstraat en de Keizer Karelstraat bereikbaar.
De bussen van De Lijn volgen een plaatselijke omleiding en rijden tijdelijk door het voetgangersgebied. De bus is de snelste manier om in het centrum te geraken. Voetgangers en fietsers kunnen langs de werfzone de gewone route volgen. Schepen Versnick benadrukt dat er de ganse tijd overleg zal zijn tussen de stad, de aannemer en de buurtbewoners om alle vragen te beantwoorden.

Automobilisten krijgen de raad om zoveel mogelijk gebruik te maken van de stadsring want binnen de stadsring zal het verkeer moeizaam verlopen. Kies zo vlug mogelijk voor de stadsring: reeds van op de autosnelweg, Op alle belangrijke punten staat de aanbevolen route aangeduid. Rij enkel tot in de omgeving als u daar moet zijn. Voor de scholen zijn 4 Kiss + Ride zones voorzien: Bisdomkaai (via de Belfortstraat), Oude Beestenmarkt (via Sint-Jacobsnieuwstraat), de Reep aan de Vlerick School (via Seminariestraat) en de Gebroeders Van Eyckstraat (via Keizer Karelstraat)

Komt u van de autosnelweg en moet u naar Sint-Jacobs? Neem dan zeker niet de afrit Gent Centrum. Wie van de E40 komt kiest Gent West (afrit 13) en volgt de stadsring in noordelijke richting. Wie van de E17 neemt best de R4, afrit Oostakker (afrit 3) naar de Dampoort. Wie de autosnelweg verlaat en het centrum binnenrijdt maakt best gebruik van de ondergrondse parkeergarages Zuid (P3) en Reep (P2). Beide bevinden zich op wandelafstand van het centrum.

Om u te helpen verspreid de stad folders en plannetjes om de situatie duidelijk te maken. Of men kan terecht bij Gentinfo op 09 210 10 10 of op www.gent.be/gentinfo
Archief van 15 december 2006.

Guido Van Peeterssen

Labels:

Parijs schakelt over op de tram

Parijs heeft vanaf zaterdag weer een tramlijn bij. De nieuwe lijn verbindt het 13de met het 15de arrondissement. De aanleg van de acht kilometer lange T3 begon in de zomer van 2003. Deze tram geldt als het grootste verkeersproject in de Franse hoofdstad sinds de voltooiing van de ringweg in 1973, de boulevard périphérique. Lijn 3 gaat over enkele van de breedste en drukste boulevards van de stad en heeft altijd voorrang op automobilisten. De gemeente hoopt onder meer dat hierdoor meer mensen overstappen op openbaar vervoer, men hoopt op 100.000 reizigers per dag. De lijn wordt derhalve ook wel Tramway des Maréchaux genoemd. De laatste tramlijn in Parijs was op 15 maart 1937 stilgelegd, omdat die een obstakel vormde voor het groeiende autoverkeer.

In de Parijse rijden al langer trams. Lijn 1 loopt aan de noordzijde van Parijs en verbindt Saint-Denis met Noisy-le-Sec, de lijn werd in ‘92 in gebruik genomen. Lijn 2, ook wel « Trans Val-de-Seine » genoemd, ligt in het zuidwesten van Parijs en verbindt de wijk La Défense met Issy-les-Moulineaux. Er zijn twee verlengingen voorzien die in 2009 in gebruik moeten worden genomen. De ene is een verlenging aan de noordzijde richting Bezons, de andere aan de zuidzijde richting Porte de Versailles. Deze zou de aansluiting met de metrolijn 12 verzorgen en met Tram 3. Er wordt ook gewerkt aan lijn 4, een project van de Franse spoorwegen die over de oude spoorlijn tussen Bondy en Aulnay-sous-Bois loopt. Tram 8, tussen Châtillon en Viroflay is in ontwikkeling, de opening is voorzien voor 2009. Een lijn tussen Saint-Denis, Épinay-sur-Seine en Villetaneuse is ook in ontwikkeling. Een verlenging naar het toekomstige station Évangile van de RER E lijn werd gepresenteerd in het dossier voor de kandidatuur van Parijs voor de Olympische Spelen van 2012. Een tram op banden tussen Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine en Sarcelles is in ontwikkeling evenals als een lijn tussen Villejuif, Orly, Athis-Mons en Juvisy-sur-Orge. Tenslotte wordt gedacht aan een lijn tussen Sèvres en Boulogne-Billancourt.

Om de inhuldiging te vieren mogen de Parijzenaars op zaterdag vanaf 14 uur en zondag 17 december gratis op. Ter gelegenheid van de inhuldiging zal er speciale muzikale animatie en festiviteiten georganiseerd worden. Parijs voert de tram in snel tempo door om te ontsnappen aan het moordend autoverkeer en is bereid daarvoor een prijs te betalen: de tram heeft een eigen bedding maar moet het autoverkeer aanzienlijk terugdringen. Wie meer wil weten over de Parijse tram moet eens gaan kijken op http://www.tramway.paris.fr/
Archief van 14 december 2006.
Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Stunten voor de Boekentoren

Gents vierde toren (64 meter hoog op het hoogste punt van de stad) is een ontwerp van Henry van de Velde uit 1935 en een prachtige bibliotheek. Het betonnen gebouw heeft perfecte verhoudingen, de indeling is visionair, de werkplekken zijn ruim en het marmer, glas, metaal en hout zorgen voor een aparte schoonheid. Maar de Boekentoren verdween een tijdlang uit beeld. Tot enkele jaren geleden zijn belabberde staat de aandacht trok en een doordachte restauratie en actualisering noodzakelijk bleken.

Vrijdag 15 december om 12 uur onthult Nic Balthazar, peter van de Boekentoren in de Monumentenstrijd, een reuzegrote banner over de hele lengte aan de buitenkant van de Gentse universiteitsbibliotheek. Nic Balthazar zal daarbij in rappel van de Boekentoren naar beneden lopen. De stunt van Nic Balthazar kadert in de Monumentenstrijd, de wedstrijd op Canvas waarbij een Vlaams monument de renovatiesom van 1 milljoen euro in de wacht kan slepen. De Belvedère –of hoogste verdieping- van de Gentse Boekentoren is genomineerd voor de tweede ronde van de Monumentenstrijd, die plaatsvindt van 15 januari tot 12 februari 2007.
De beste plaats om de stunt te zien, is de Sint-Pietersnieuwsstraat, de fietsenparking en de Rozier tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Magnelstraat.
Archief van 14 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Het hoeft niet altijd Jingle Bells te zijn

Met de eindejaarsperiode in zicht schallen de kerstliedjes overal door de luidsprekers, verkoopster zijn is een keiharde stiel deze dagen. Daarom als alternatief een streepje echte muziek, ofwel om zelf van te genieten, of om geschenk te geven. Wij geven u alvast enkele suggesties als alternatief voor CD’s van Bing Crosby, Frank Sinatra en John Lennon.

De dames van Billie King winnen gestaag aan populariteit. Hun nieuwe single "Slow Down" is een gedroomd eindejaarsnummer voor de meerwaardezoekers. Tine en co hebben bovendien nog een hele reeks concerten op stapel staan, waaronder een eerste bezoekje aan onze Noorderburen tijdens de jaarlijkse muziekhoogmis Eurosonic. Billie King speelt daar op 11 januari in Groningen met een missie: onze Nederlandse vrienden overtuigen van hun onmiskenbare potentieel.

Briskey breidt de gelederen uit: dit voorjaar spelen ze in Vlaanderen met een heuse bigband: een zestienkoppige formatie, zorgvuldig geselecteerd uit de fine fleur van de Belgische muzikantenscène en beeldschoon begeleid door visuals. Je kunt hen volgend voorjaar aan het werk zien op in CC Hasselt, Vooruit Gent, De Warande – Turnhout, de AB Brussel en Roma Antwerpen. Surf eens naar www.briskey.be

Verder ook nog fijn nieuws uit platenland. Briskey heeft net een licentiedeal getekend in Japan. De platenfirma Rambling uit Tokio maakte een eigen selectie van nummers uit de albums 'Cucumber Lodge' en 'Scarlett Roadhouse'. 'Briskey is super high quality with style', zegt Shioji Mori van Rambling, 'en past perfect in de Japanse markt. 'Swing' en 'nu-jazz' werken hier bijzonder goed. De scene voor dit soort muziek is in Japan groter dan pakweg Frankrijk. Daarom willen we Briskey hier laten doorbreken.' De Japanse release krijgt de bondige titel 'Briskey' en verschijnt op 26 december.

Bjorn Eriksson (ex-Zita Swoon, Maxon Blewitt, Admiral Freebee) en Nathalie Delcroix (Laïs) liepen al een tijdje met plannen rond om samen een eigenzinnige country-set uit te werken. Het is er eindelijk van gekomen. Vanaf februari in Music Village, Brussel en Nijdrop, Opwijk Later in AB Brussel (aftershow Bonnie Prince Billy) en Rataplan, Antwerpen

Mintzkov Luna gaat vanaf nu door het leven als Mintzkov.. De groep zit momenteel in de studio met de Schotse producer Mark Freegard, de man die al voor o.a. The Breeders, The Cranes, The Manic Street Preachers en Marilyn Manson aan de knoppen zat. De opnames verlopen uitstekend. Het album ligt op 16 maart in de Belgische en op 19 maart in de Nederlandse winkels en zal ook vanaf die datum via I-tunes te koop zijn. Eind februari mag u de eerste single verwachten op de radio. U kan intussen alvast terecht op www.myspace.com/mintzkov voor een aardig filmpje van Mintzkov in de studio met Mark Freegard. Mintzkov is beschikbaar voor concerten in België en Nederland vanaf half maart.

Arne Van Peteghem maakte een geweldig originele en verrassend dansbare plaat met geëxpatrieerde rapper Fat Jon en kon daarvoor op wereldwijde lof rekenen. Gezien de drukke agenda van beide heren spelen ze slechts een beperkt aantal concerten in België.
Volgende week toeren Styrofoam en Fat Jon nog in Japan en daarna voor het eerst in eigen land te zien op 22 december op Exit in de Brusselse AB. Op 12 januari speelt Styrofoam ten dans op het Nederlandse showcasefestival Eurosonic in Groningen.

Skeemz releast eind januari een nieuwe versie van de titelsong van hun debuutalbum 'Ain't you heard'. Skeemz bewees op de voorbije zomerfestivals dat hun aanstekelijke live-set niemand onberoerd laat. Skeemz plant in februari-maart nog een aantal clubshows en is ook beperkt beschikbaar voor de zomerfestivals.

En dan nog eens een rasechte rock'n rollplaat, van het soort waar er nog weinig van worden gemaakt: op 10 februari ligt het debuutalbum van The Van Jets in de winkelrekken. Gecoproduced door oude bekende Pascal Deweze en Aaron Prellwitz (zie ook Neil Young, Death Cab For Cutie, Mountain Goats, ...). Dat de Rockrally-helden talent te over hebben was de aandachtige muziekfan al lang duidelijk geworden: een veelbelovende ep en een dijk van een single (Ricochet) lieten veel moois verwachten. De eerste single "Electric Soldiers" stootte intussen door naar de 12de spot in de Heilige Afrekening. In avant-première op De Nachten op 26 januari. Voor meer tourdata; houd nauwlettend www.thevanjets.com in de gaten.

En als afsluiter: het Orquesta stelt voorlopig voor de laatste keer haar kunsten tentoon op 27 januari in de Handelsbeurs, Gent en 1 februari in de Roma, Antwerpen.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

Voor het eerst een City Delhaize in Gent en Antwerpen

Op één maand tijd opent Delhaize drie City Delhaize winkels. Kieskeurige klanten kunnen nu niet alleen terecht in Brussel en Antwerpen, maar ook in het centrum van Gent. Deze drie openingen brengen het totaal op 23 City Delhaize vestigingen. Het is de bedoeling in de loop van de komende jaren het City Delhaize concept verder uit te breiden. Een City Delhaize vindt je enkel in de grote steden en is voorzien op voorbijgangers. Mensen met weinig tijd die op zoek zijn naar kwaliteit en lage prijzen vinden in een City Delhaize een ruime keuze. Het aanbod bestaat grotendeels uit huismerken van Delhaize. Voornaamste troef is niet alleen het prijsvoordeel maar ook de kwaliteit en het ruime aanbod. Het merk 365 heeft een vergelijkbare kwaliteit en prijs als de producten van harddiscounters.

Uit een recente studie komt duidelijk naar voor dat de nabijheid van een verkoopspunt dichtbij een woon- of werkplaats van cruciaal belang is bij het kiezen van een winkel. “Prijs is niet langer het doorslaggevende criterium. Nabijheid bij de woon- of werkplaats is het belangrijkste aspect geworden wanneer men een winkel kiest.”, aldus Marc Vandercammen van OIVO. Het concept van een City Delhaize-winkel speelt hier tenvolle op in. De winkels liggen in drukbevolkte wijken in het centrum van de steden. Ze liggen dan ook op wandelafstand voor de klanten die wonen, werken of winkelen in de buurt. De nadruk bij City Delhaize ligt op gebruiksvriendelijke producten zoals bereide maaltijden, verse fruitsappen en voorgewassen of voorgesneden groenten. Bovendien ligt de nadruk op verse producten zoals verse vis, verse bereide maaltijden en belegde broodjes uit de traiteurafdeling. Het assortiment is heel overzichtelijk en de doorgang aan de kassa’s gebeurt snel. Bovendien hebben de winkels ruime openingsuren: ze zijn open van maandag tot zaterdag van 8u tot 20u.

Op 13 december verwelkomde Gent zijn eerste City Delhaize op de Kouter in het hartje van Gent. De ligging is ideaal voor het City concept: vlakbij de belangrijkste winkelstraten en op een plein waar veel voetgangers en auto’s langskomen. De winkel heeft een ruim assortiment, een visatelier en een self-traiteurafdeling. De winkel ligt naast de overdekte parkings Kouter en Korte Meer.“Gezien het succes van onze supermarkten in het Gentse en de schitterende locatie van de allereerste Gentse City Delhaize, twijfelen we er niet aan dat deze winkel alle troeven in handen heeft om uit te groeien tot een succesverhaal. We zijn dan ook nu al aan het uitkijken naar een bijkomende locatie voor een tweede City Delhaize in Gent.”, aldus Norbert De Pourcq, Senior Manager City Delhaize. Ook in Antwerpen werden twee nieuwe City Delhaize winkels geopend. Ze vullen de bestaande City Delhaize winkels in de Nationalestraat en op het Astridplein aan. De eerste nieuwe City Delhaize opende op 15 november op de Oude Leeuwenrui. Deze winkel is gelegen op het Eilandje, een buurt die in volle expansie is en zowel een woon- als werkbevolking heeft. De tweede nieuwe winkel ligt aan de Generaal Lemanstraat. Deze weg is een invalsroute komende van de E19 richting centrum.


Over Delhaize.
Eind juni 2006 bestond het netwerk van Delhaize België uit 822 winkels, waarvan 791 in België, 29 in het Groothertogdom Luxemburg en 2 in Duitsland. Delhaize België realiseerde in 2005 een omzetcijfer van 4 miljard euro en heeft een marktaandeel van 26%*. De onderneming telt 16.000 medewerkers en maakt deel uit van Delhaize Groep die actief is in acht landen op drie continenten. Eind juni 2006 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.663 winkels en stelde 136.000 mensen te werk.
Archief van 13 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Kerst- en eindejaarssfeer in het hartje van historisch Gent

Van vrijdag 8 december 2006 baadt het Gentse Sint-Baafsplein volop in de kerstsfeer met de traditionele kerstmarkt. Er zijn talrijke standjes voor geschenkartikelen, pittige hapjes en hartige drankjes maar ook volop animatie. Een vijftigtal verkoopsstalletjes vormen een heus kerstdorp waar leuke geschenkjes, ambachtelijk decoratiemateriaal en lekkere hapjes aangeboden worden. De Gentse kerstmarkt heeft een zeer goede faam en talrijke handelaars staan dan ook te dringen om een plaatsje op deze stijlvolle markt te veroveren. Maar de organisatoren houden vast aan een strenge selectie om de kwaliteit van de markt te kunnen behouden. Enkel deelnemers die typische kerst- of feestproducten aanbieden komen in aanmerking.
Naast de Gentse en Vlaamse kerstartikelen en streekproducten is er ook een Tsjechische stand waar men mooie decoratie vindt uit metaal en hout. Smulpapen kunnen hun keuze maken bij onder meer de stand met Italiaanse pasta, de chocoladebar met brownies en warme chocolademelk, de oesterbar, de champagnebar, de stand met Bretoense pannenkoeken of met Vlaamse paella. Verder vindt u op de kerstmarkt ook een verwenstand waar allerlei natuurlijke oliën en balsems te vinden zijn. Wie het jonge volkje een origineel cadeau wil schenken tijdens de kerstdagen, vindt op de kerstmarkt een leuk idee, met name het ‘Feestenboek voor de Jeugd’. Op de Gentse kerstmarkt geniet men tevens mee van de schitterende beiaardmuziek van het Belfort en het klokkengelui van de Sint-Baafskathedraal. Ook op de kerstmarkt voorziet de Dienst Feestelijkheden op en rond het Sint-Baafsplein een uitgebreid en gevarieerd animatieprogramma. Let ook eens op de nieuwe feestverlichting met watervaleffect.

Nieuw dit jaar is de website rond de kerstmarkt: www.vriewijzewijzen.be. Op de site vindt u niet alleen alle praktische info rond de kerstmarkt, maar u kunt er ook te gekke kerstkaartjes versturen. De helden van deze kaartjes zijn de Vrie Wijze Wijzen, het hippe en Gentse alternatief voor de klassieke Drie Wijzen. De Kerstmarkt op Sint-Baafsplein is dit jaar open tot zondag 24 december: op vrijdag en zaterdag van 11 tot 22 uur, op zondag van 11 tot 21 uur en van maandag tot donderdag van 13 tot 21 uur. De laatste dag gaan de kraampjes om 16 uur definitief dicht.
Ook de ijspiste op het Emile Braunplein zorgt dit jaar opnieuw voor een heleboel ijspret, en dat tot zondag 7 januari om 18 uur. Schaatsen kan van in de voormiddag tot 23 uur ‘s avonds, en op vrijdag en zaterdag (en op donderdag 21 december) zelfs tot 1 uur. Op kerstavond gaat de ijspiste al om 18 uur dicht, maar de week nadien, op oudejaarsavond is er ijspret tot 5 uur. Om daar een beetje van te bekomen, opent de piste op zondag 1 januari uitzonderlijk pas om 13.30 uur.
Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

Joseph Guislain is de 'Grootste Prof'

Wie is de Grootste Prof uit de geschiedenis van de UGent? Dat was de opzet van de verkiezingswedstrijd die Radio 2 en de Universiteit Gent lanceerden. Eerst konden alle studenten en medewerkers van de UGent stemmen op een preselectie van twintig professoren. Allemaal grote namen uit de geschiedenis van de UGent die postuum in de schijnwerpers kwamen te staan. Een eerste verkiezing reduceerde de lijst van ‘grootste proffen’ tot 10. Daarna werden deze proffen op Radio 2 voorgesteld aan de luisteraars. Voor elke prof werd een ‘peter’ of ‘meter’ gezocht, een huidige prof van de UGent die de nominatie van zijn of haar ‘grote voorbeeld’ mocht verdedigen. Vanaf dan konden studenten, medewerkers én het grote publiek hun stem uitbrengen. De stemming duidde Joseph Guislain aan als winnaar, Corneel Heymans (Nobelprijswinnaar) en Gustave Magnel (specialist in gewapend beton) bekleedden de tweede en derde plaats.

Joseph Guislain (1797-1860) was de eerste zenuwspecialist van de Lage Landen en een vernieuwer van de psychiatrische gezondheidszorg. Hij schreef ook de eerste boeken over het 'nieuwe vak'. Professor Guislain schiep het eerste echte 'gesticht', dat model werd voor het hele land. Hij bevrijdde de geesteszieken uit de mensonterende 'dolhuizen'. Joseph Guislain was niet alleen een groot geleerde en een wetenschappelijk pionier, maar ook een sociaal bewogen humanist en filantroop. Zo bestemde hij in zijn testament zijn vermogen voor de behoeftigen. In Gent is Joseph Guislain vooral bekend van het gelijknamige Guislaininstituut. In 1887 werd tevens een standbeeld voor hem opgericht aan de Begijnhoflaan. Het Guislaininstituut opende in 1986 een museum, gewijd aan de geschiedenis van de psychiatrische zorgverlening en de bijzondere inbreng van Guislain.

De bekendmaking van de winnaar vond plaats tijdens een live-uitzending van het Radio 2-programma ‘Middagpost’ vanuit de Aula van de UGent. Lalalover, Lady Linn and her Magnificent Seven en niemand minder dan rector Van Cauwenberge zorgden voor live muziek!
Archief van 12 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

Gent verwelkomt VTM Kerstparade

Van dinsdag 26 tot vrijdag 29 december 2006 brengt de VTM Kerstparade ons voor de vijfde keer op rij een magische eindejaarssfeer. De sprookjesachtige praalwagens, leuke straatanimatie, en verbluffende lichtkunstenaars zullen de ogen van jong en oud doen schitteren. Ter gelegenheid van de vijfde Kerstparade wordt een nagelnieuwe praalwagen voorgesteld en zullen er extra veel BV’s aanwezig zijn. Ook de nieuwe gezichten van VTM zoals Sien en Maria zullen te zien zijn.

De VTM Kerstparade vertrekt eerst in Blankenberge, dan in Lier en in Lommel. Op vrijdag 29 december is het een hoogdag voor de VTM liefhebbers want er worden liefst 70.000 bezoekers verwacht in Gent. De parade vertrekt om 17 uur aan Sint-Jacobs en gaat zo langs de Belfortstraat, Botermarkt, Cataloniëstraat, Korenmarkt, Groentemarkt, Kraanlei, Oudburg en eindigt rond 19 uur aan de Krommewal.

De VTM Kerstparade is een groot evenement, en volgens schepen Termont is Gent er 100% klaar voor. Gent verwelkomt de VTM Kerstparade nu al voor de vijfde keer. Over routine gesproken. Wie met de wagen komt doet er best aan om buiten het centrum te parkeren. De Park & Ride is veilig en gratis en men kan er vlot het openbaar vervoer naar het centrum mee nemen. Er is P&R aan Flanders Expo maar ook aan de Antwerpsesteenweg (aan de Carrefour) en in Gentbrugge (onder de E17).
Guido Van Peeterssen.

De VTM kerstparade op 26 december in Blankenberge
De VTM kerstparade op 27 december in Lier
De VTM Kerstparade op 28 december in Lommel
Meer over Gent
Archief van 11 december 2006.

Labels:

Drie Belgen betrokken bij Polonium-210 incident

Zaterdagnamiddag 9 december maakten de Britse gezondheidsautoriteiten aan ons land de namen bekend van drie personen die in ons land wonen en die in de periode van 31
oktober tot 2 november verbleven in het Millennium hotel te Londen. Er is met zekerheid geweten dat geen van hen verbleef in de hotelkamers waar later sporen van Polonium-210 ontdekt werd. Om ook het minimieme risico uit te sluiten dat één van hen indirect blootgesteld werd bij een bezoek aan de hotelbar (Pine Bar), werden de drie door de Federale Gezondheidsinspectie van Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle opgezocht. Het onderzoek en de risicoanalyse in België verlopen naar analogie met die in het Verenigd Koninkrijk.

Uit het onderzoek blijkt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat één van de betrokken landgenoten indirect werd blootgesteld aan het Polonium-210. De drie hebben het hotel reeds op de ochtend van 31 oktober verlaten en twee van hen zijn tijdens hun verblijf niet in de bar van het hotel geweest. De derde persoon verbleef kort in één van de bars van het hotel. Hoewel het risico voor de hotelgasten zeer klein was, werd aan iedereen die een mogelijk risico gelopen heeft, een test aangeboden via analyse van urinestalen. Hiermee kan alle twijfel en ongerustheid definitief weggenomen worden.

Voorlopige resultaten van het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde een geringe blootstelling aan Polonium-210 aan bij een aantal personeelsleden die op 1 november aan het werk waren in ‘The Pine Bar’ van het Millennium hotel (Grosvenor Square te London). De Britse gezondheidsautoriteiten hebben daarom uit voorzorg besloten om ook de personeelsleden die aan het werk waren op 31 oktober en 2 november verder te onderzoeken. Vanwege deze uitbreiding van het onderzoek, wensen de Britse gezondheidsautoriteiten uit voorzorg nu ook de hotelgasten die op die data in de bar van het hotel zijn geweest, te contacteren. Het onderzoek in België is hier een rechtstreeks gevolg van.

De Britse gezondheidsautoriteiten zijn van oordeel dat het risico voor de personen die in het Millennium hotel waren in de bewuste periode, zeer klein is. Polonium-210 vormt immers geen bestralingsrisico zo lang het buiten het lichaam blijft. Het is enkel door inademing, inslikken of via een wonde dat polonium-210 in het lichaam wordt opgenomen. Het onderzoek in België wordt gevoerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle en de FOD Buitenlandse Zaken.
Archief van 11 december 2006.
Guido Van Peeterssen.

Labels:

Zet eens een chauffeur op je menu

Onder de slogan ‘Zet eens een chauffeur op je menu’ wil de Stad Gent het horecabezoek stimuleren door het gebruik van de taxi of de gratis nachtbus in de kijker te zetten. De horeca is voor Gent immers een belangrijke partner in het economische en sociale leven en zorgt er mee voor dat een stad een bruisend imago heeft. Gent wil die belangrijke rol van de horeca dan ook versterken. Daarom geeft de Stad Gent een folder uit in de vorm van een menukaart. Deze folder bevat informatie over de taxitarieven en een aantal telefoonnummers van Gentse taxibedrijven, kaart als alternatief ook de gratis nachtbussen aan en geeft enkele concrete voorbeelden van trajecten en prijzen. Het is de bedoeling dat 35.000 van deze folders via de Gentse horeca verdeeld worden.

De Stad Gent stuurt deze folder ook aan alle Gentenaren tussen 65 en 75 jaar. Op die manier wil ze ook deze belangrijke doelgroep aansporen om mee te genieten van het bloeiende uitgaansleven in onze stad. Deze actie draagt bovendien bij tot meer verkeersveiligheid én laat toe dat iedereen aan tafel een glaasje mee mag drinken. De folder werd ontworpen door Thomas Siffer, die ook instond voor de recente campagne Nachtbussen.

Gent was eind 2003 de eerste stad die een horecabeleidsplan invoerde. Bedoeling is het uitwerken van concrete actiepunten voor de verdere ontwikkeling van hotels, restaurants en drankgelegenheden. Gent richt zich hierbij onder meer op een kwalitatieve verbetering van specifieke horecagebieden die geografisch kaart gebracht werden. Men streeft er naar om iedere zone zich met eigen horeca aanbod te laten profileren. Maar ook de verfraaiing van de handelspanden, ook daar waar de achtergevels met het water verbonden zijn. Maar ook wonen boven horecagelegenheden en het aantrekken van nieuwe horecaconcepten krijgen aandacht. Een ander punt is het bestrijden van geluidsoverlast, informatie over de vestigingsvoorwaarden en het helpen zoeken naar een geschikte locatie. Gent treed daarbij ook in dialoog met andere partners zoals vertegenwoordigercbdehs van de horeca, brouwers en eigenaren van betrokken panden. Unizo bekroonde Gent voor zijn horecabeleidsplan als meest ondernemende Gemeente 2003.
Kennis maken met Gent: www.gent.be
www.gent.be
Archief van 8 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

De hopeloze situatie van OCMW zigeuners

OCMW Voorzitster Rita Uyttendaele reageert vandaag op de berichtgeving over de schrijnende leefomstandigheden van Roma zigeuners. Volgens mevrouw Uyttendaele is de gelijke behandeling van alle cliënten het belangrijkste element in het debat over deze Roma zigeuners. Sommigen laten uitschijnen dat het OCMW deze mensen in de kou laat staan, terwijl men deze mensen dezelfde hulpverlening geeft zoals alle andere burgers in dezelfde situatie.

De Roma zigeuners zitten in een uitzichtloze situatie die gecreëerd wordt door de Europese wetgeving. Door deze wetgeving krijgen burgers uit de nieuwe Europese lidstaten enkel een verblijfsrecht in België indien ze de intentie hebben een zelfstandige activiteit op te starten of indien ze werk aannemen in een knelpuntenberoep. Wat het statuut voor zelfstandigen betreft zien we in de praktijk dat burgers uit de nieuw toegetreden landen van de Europese Unie, waaronder Slowakije, zich laten registreren bij de dienst bevolking van de Stad Gent met de intentie een zelfstandige activiteit uit te voeren. Deze mensen ontvangen dan een paarse kaart van de Dienst Bevolking en krijgen dan in theorie een kans om in België een zelfstandige activiteit op te starten.

Het is zo dat vanaf het moment dat ze deze paarse kaart hebben deze mensen zich wenden tot het OCMW. In Gent worden deze kandidaat zelfstandigen intensief begeleid door een maatschappelijk werker: er wordt hen uitgelegd wat het inhoudt om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, wat de risico’s hierbij zijn en hoe ze zich ergens kunnen vestigen. Vanaf het moment dat ze een aanvraag doen bij het OCMW tot het einde van de periode dat men een paarse kaart kan bezitten, namelijk maximum 5 maanden, ontvangen zij van het OCMW Gent financiële steun in de vorm van een levensminimum dat evenveel bedraagt als het leefloon. Het OCMW heeft ervoor gekozen om aan iedereen in die situatie financiële hulp te geven in de vorm van een levensminimum, maar niet in de vorm van een huurwaarborg. Het OCMW van Gent heeft deze keuze gemaakt ten eerste omdat het OCMW mensen een menswaardig bestaan wil geven en ten tweede omdat het OCMW deze Roma zigeuners de kans wil geven in België een bestaan als zelfstandige op te bouwen.

Na deze periode zijn de nieuwe EU burgers wettelijk verplicht terug naar de dienst bevolking van de Stad Gent te gaan om hun zelfstandige activiteit te bewijzen. Kunnen zij deze zelfstandige activiteit aantonen, dan worden ze ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad en krijgen ze een blauwe kaart. Wie zelfstandig is, heeft een oncontroleerbaar inkomen en krijgt daarom geen OCMW steun. Dit geldt voor elke zelfstandige, ongeacht of men nu Belg is of een andere nationaliteit heeft. Kan men geen zelfstandige activiteit bewijzen na een periode van maximum 5 maanden, dan wordt men niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Het OCMW van Gent verleent in dit geval ook geen financiële steun of andere tussenkomsten omdat dit de deur naar potentiële misbruiken zou openzetten.

“De problematiek van vandaag over de Roma-zigeuners, die dreigen in een dakloze situatie terecht te komen, grijpt ons als mens aan. We hebben in OCMW Gent dan ook niet lichtzinnig deze situatie bestudeerd, ook al hebben we tot op vandaag geen zicht op de individuele identiteit van deze Roma zigeuners. De vraag om hen een referentieadres toe te kennen en een huurwaarborg te verlenen, zodanig dat ze een woning kunnen huren, schept een precedent, dat dan aan alle burgers met een dergelijk statuut moet toegekend worden. Het OCMW van Gent geeft mensen, die in aanmerking komen voor de Europese regelgeving en een paarse kaart bezitten, enkel gedurende de datum van aanvraag tot maximum 5 maanden een levensminimum. De Roma zigeuners, die nu dakloos dreigen te worden, zijn in het verleden tot maximum 5 maanden financieel en maatschappelijk geholpen door het OCMW van Gent. Na deze 5 maanden zijn het in principe zelfstandigen met oncontroleerbare inkomsten en verleent het OCMW geen steun. Ook al laat hun uitzichtloze situatie ons niet onbewogen, we kunnen niet anders dan alle burgers met onzekere verblijfsstatuten op een gelijke manier te behandelen. Hierop een uitzondering toestaan, zou een verkeerd signaal geven.” zegt Rita Uyttendaele.

Het toekennen van een referentieadres wordt gegeven aan mensen die dakloos zijn en bovendien ambtshalve afgeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Indien men beschikt over een blauwe kaart, is men wel ingeschreven in het register van de Stad Gent. Het is niet bepaald hoeveel mensen zich vandaag in de situatie van deze Roma zigeuners bevinden, maar elke burger, in een gelijkaardige situatie, heeft recht op een gelijke en wettelijke behandeling.

“Uiteraard verzacht dit niet het leed van deze Roma-zigeuners maar de Europese regelgeving, die mensen hoop geeft op een toekomst in België, leidt tot dergelijke wantoestanden. Dit heb ik dan ook, enkele maanden geleden al, samen met de Gentse Schepen van Bevolking, op het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken aangeklaagd” besluit Rita Uyttendaele.
Archief van 8 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

Friday, January 04, 2008

87.000 euro voor plaatselijke initiatieven

De Stad Gent keurde op advies van diverse wijkjury’s 46 toelagen goed voor het project ‘De wijk aan zet’. Dit is een uniek initiatief van het stadsbestuur om in elk van de 25 wijken intensief samen te werken met inwoners, handelaars en gebruikers. In 2006 konden bewonersgroepen voor het eerst financiële steun aanvragen voor de realisatie van eigen initiatieven in hun wijk of deelgemeente.

Per wijk werd 7.000 euro voorzien, samen goed voor 175.000 euro. In totaal werden 49 aanvragen beoordeelt uit 22 van de 25 wijken of deelgemeenten. ‘Wijkjury’s’, evenredig samengesteld uit bewoners, verenigingen en ambtenaren hebben de aanvragen beoordeeld en advies uitgebracht aan het college. Het belangrijkste criterium bij de beoordeling was of de bewonersgroepen met hun initiatieven de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak of de communicatie tussen de mensen in hun eigen omgeving willen verbeteren. De Stad Gent zal uiteindelijk voor bijna 87.000 euro aan toelagen uitbetalen.

De goedgekeurde initiatieven kunnen in vijf soorten worden ingedeeld: gezellig samenzijn of feestelijke bijeenkomsten, samen aan iets werken, de samenhang bevorderen tussen schoolgaan, wonen en opgroeien de communicatie en nieuwsverspreiding op wijkniveau bevorderen of sociaal-artistiek samenwerken Alle aanvragers worden de komende dagen verwittigt over het resultaat van de beoordeling. De Stad Gent start de procedure om de toelagen (90% per toelage) voor de goedgekeurde initiatieven vrij te maken. Na controle van de uitgaven wordt het restbedrag betaald.

Het stadsbestuur gaat ook in 2007 door met ‘De wijk aan zet’. Aanvragen kunnen nu al worden ingediend. De uiterlijke indiendatum is woensdag 28 februari 2007. Het reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op de wijksites. Klik op de landingspagina van die website uw wijk of deelgemeente aan op de kaart en dan ‘Meer over wijk aan zet’, waar u de formulieren kunt downloaden. Beide documenten kunnen ook worden opgevraagd bij Gebiedsgerichte Werking of Gentinfo. Voor hulp bij het invullen van het formulier of om mee na te denken over initiatieven kunnen bewoners vrijblijvend een beroep doen op de medewerkers van Gebiedsgerichte Werking.

Informatie: Gebiedsgerichte Werking, Onderstraat 20 te Gent. Tel: 09 266 82 40
E-mail: dewijkaanzet@gent.be of: gebiedsgerichtewerking@gent.be
Website: http://www.gent.be/mijnwijkofdeelgemeente

Archief van 4 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Gentse huisartsen krijgen eigen huisartsenwachtpost

De Gentse huisartsen krijgen vanaf 12 januari 2007 een wachtpost aan de Gentse Baudelokaai. Ze willen op zo de spoeddiensten van de ziekenhuizen ontlasten en het onverantwoorde gebruik van de spoeddiensten van de ziekenhuizen beperken. De Baudelokaai is bovendien zeer goed gekend en gemakkelijk te bereiken. Bijkomend is er een oplossing voor het veiligheidsprobleem waar steeds meer huisartsen mee kampen. De Huisartsenvereniging Gent telt 300 huisartsen en bestrijkt het gebied Groot Gent en omringende goed voor 275.000 inwoners, studentenbevolking inbegrepen. Via een systeem van wachtkringen verzekerde de Huisartsenvereniging vorig jaar liefst 112 dagen wachtdienst, goed voor meer dan 23.000 interventies, meestal huisbezoeken.

Een eerste stap was de invoering van het centrale oproepnummer 09/236.50.00 dat op heden de draaischijf van de wachtdienstregeling vormt. Door dit nummer worden de huisartsen van wacht niet meer rechtstreeks door de patiënten gecontacteerd en was de huisarts niet meer verplicht thuis te blijven voor telefonische oproepen en onthaal. De huisarts heeft nu meer tijd voor zijn gezin. Ondanks deze aanzienlijke verbetering bleven er nog heel wat knelpunten zoals de wanverhouding gewone huisbezoeken en raadplegingen tijdens het weekend. Ook het aantal consultaties in de spoedopnames bleef veel te hoog. Onze steden kampen met een belangrijke inwijking van hulpbehoevenden die de spoeddiensten van de ziekenhuizen onnodig opzoeken. Dat kan zijn voor kleine kwaaltjes maar ook ten gevolge van maatschappelijke drempels: taal, gebrek aan elementaire hygiëne of onwetendheid. Vaak draait dit uit op een aanzienlijke meerkost voor de sociale zekerheid door gespecialiseerde onderzoeken, testen en duurdere ingrepen. Toch kunnen deze mensen even goed geholpen worden door een gewone huisarts.

De invoering van een huisartsenwachtpost was dus een logische stap. De huisartsen zorgen niet alleen voor een permanent onthaal en voldoende verpleegkundig personeel, de wachtpost is zodanig ingericht dat de huisarts van dienst er een behandeling kan starten zonder te verwijzen naar een van de spoeddiensten van de Gentse hospitalen. Ook zorgt de wachtpost voor een beurtrol zodat er zowel overdag, s’nachts als in het weekeinde een huisarts van wacht is. De Stad Gent mag dan wel een gebouw ter beschikking stellen, alle kosten zoals inrichting, verzekeringen en nutsvoorzieningen worden door de huisartsen betaald. Ook schoonmaak, verbouwingen en onderhoud betalen ze uit eigen zak. Ze mogen daar wel geen supplement op de erelonen voor aanrekenen.

Ook de veiligheid van de huisartsen en van het personeel krijgt bijzondere aandacht. Zo is er een fysieke beveiliging met camera’s, een alarmsysteem, veiligheidsglas en veiligheidsdeuren en toegangscontrole. De onthaalbedienden beschikken over een noodknop om indien nodig de hulpdiensten te verwittigen. De huisarts van wacht verplaatst zich in een auto met een herkenbaar “huisartsenwachtpost” logo en hij wordt begeleid door een chauffeur die in de buurt blijft en die in geval van nood door de arts kan worden opgeroepen of indien nodig zelf de nooddiensten kan verwittigen.
Archief van 6 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Sunday, November 11, 2007

Burgstraat veilt kunst voor het goede doel.

Gentenaars kennen de Burgstraat en omgeving als de cultuurstraat. Er zijn de vele kunstgalerieën, de brocante- en antiekwinkels, een bekende veilingzaal, het Design museum. Veel mensen wandelen graag door deze buurt. De Koninklijke Dekenij Burgstraat wil aan dit imago nog een extra accent toevoegen, door in december de straat gedurende een week om te toveren tot een kunstgalerie voor hedendaagse artiesten. Handelaars en particulieren stellen hun etalages en ramen ter beschikking van beeldende kunstenaars. Iedere deelnemende kunstenaar kan zijn werk tonen aan het publiek dat in de eindejaarsperiode de stad bezoekt.

In de Burgstraat te Gent gaat van 8 tot 16 december het project "Kunst in de Burgstraat" door, een project georganiseerd door de Dekenij Burgstraat. 80 kunstenaars exposeren op 60 locaties in de Burgstraat hun werk. Hiermee zet de Burgstraat haar van oudsher bekende winkelfunctie in het daglicht. Schilderijen, beelden, prenten, tekeningen, keramiek in alle maten, stijlen, kleuren en onderwerpen zijn te bewonderen achter de ramen van winkels, kantoren en particuliere woningen.

Bijzonder aan het evenement is dat alle kunstenaars één of meerdere werken afstaan om dit werk te veilen op woensdag 20 december ten behoeve van het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. De opbrengst komt volledig ten goede aan het fonds. De veiling wordt in goede banen geleid door veilingmeester Dominique Van Cappel: "In nogal wat veilingen ten voordele van goede doelen bestaan er miniumumprijzen en krijgt de organisatie dus een deel van de opbrengst. Hier dus niet. Op onze veiling gaat de volledige opbrengst naar het Kinderkankerfonds van het UZ-Gent."


Dominique Van Cappel:licht een tipje van de sluier. Er zullen werken van meer dan 70 kunstenaars geveild worden. Voor het goede doel schenken zij een kunstwerk dat hen nauw aan het hart ligt. Via de veiling op 20 december kan hun favoriete item straks het jouwe zijn ! Er zijn werken van William Sweetlove gekend van zijn kleurrijke imposante dieren en er is ook een licht-installatie van Eric Vandepitte.
Andere deelnemende kunstenaars zijn: Christine Allaeys, Gustaaf De meersman, Frank Liefooghe, Johan Tahon, niet van de minste kunnen we wel zeggen.

Expositie : vrijdag 15/12 van 14h tot 20h. Zaterdag 16 en zondag 17/12 van 11h tot 18h. Maandag 18/12 van 11u tot 16h.
Veiling van de kunstwerken : Woensdag 20 december om 20h30.
Wie surft naar www.dvc.be kan de volledige catalogus van de veiling bekijken.

Labels:

Friday, November 09, 2007

999 Coole Gentse bibberhelden duiken samen met Pierke

Op zondag 14 januari heeft de Sportdienst Gent een afspraak met 999 bibberhelden tijdens de derde bibberduik Gent. Deze eerste sportieve afspraak in 2007 vindt plaats om 14.30 uur op de Blaarmeersen. Dit jaar is Pierke de badmeester van dienst. Onder zijn deskundige leiding wordt de Gentse Bibberduik een ludieke mix van een stevige muzikale opwarming gevolgd door de uitzinnige en unieke bibberduik in de vijver van de Blaarmeersen. Natuurlijk wordt elke moedige en eervolle bibberheld beloond met een felbegeerd badeendje. Een deelname aan de bibberduik wordt gekenmerkt door fierheid en trots maar is bovendien kleurrijk. Menig bibberheld tooit zich in een sierlijk gewaad en dobbert elegant tussen de badeendjes. De vijver is die dag voor eventjes de veiligste thuishaven voor knotsgekke waterratten.

Heb je echter koudwatervrees? Sta dan voor een keertje aan de kant en moedig de 1.000 bibberhelden aan bij hun topprestatie. Naast het sportieve gedeelte is er ook nog het bibberplein met drank- en eetstanden. Afspraak dus met Pierke op het coolste evenement van 2007. Radio 2 bibbert mee en nodigt vijftien bibberduik-gezinnen uit om deel te nemen aan dit unieke evenement (minstens één deelnemer per familie is een vereiste) en verwent u na afloop 'hartverwarmend'. Geïnteresseerd? Stuur een mail met uw naam en adres naar e-mail oostvlaanderen@radio2.be.

Nieuw: Bibberduik voor Kids
Bent u tussen 6 en 12 jaar en heb je een zwemdiploma van minstens 25 meter? Dan mag u dit jaar voor het eerst deelnemen onder begeleiding van pa of ma. Je vormt dus een bibbertandem bestaat dus uit één jongere met minstens één volwassene.

Info: Wil u meer weten over de derde Gentse Bibberduik, surf dan vanaf maandag 4 december naar de website www.gent.be/sport of bel de Sportlijn 09 266 80 00. Op de website staat alle info over de deelnamevoorwaarden en het volledige bibberduikprogramma. Wil je echt tot de 999 bibberhelden van Gent behoren? Schrijf dan in via de website of bel naar de Sportlijn (alle weekdagen 9-12 uur en 13-18 uur, gesloten tijdens weekend). De bibberduik Gent is een organisatie van de Sportdienst Gent in samenwerking met Radio 2.
Archief van 3 december 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Gentse VLD kiest Sami Souguir als fractievoorzitter

De nieuwe Gentse VLD gemeenteraadsfractie kwam op 22 november voor de eerste maal bijeen. De 11 VLD’ers die op 2 januari aanstaande de eed als gemeenteraadslid zullen afleggen, hebben unaniem Sami Souguir (31) als hun fractievoorzitter aangeduid. Hij zal de komende zes jaar de liberale fractie in de gemeenteraad aanvoeren. Sami is adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Marino Keulen en algemeen directeur van het Vlaams ministerie Binnenlands Bestuur. Hij behaalde 1.386 voorkeurstemmen op 8 oktober. Sofie Bracke (27) wordt ondervoorzitster van de fractie. Sofie werkt als stafmedewerkster bij de Vereniging van Vlaamse provincies en behaalde met haar 1.464 voorkeurstemmen een mooi verkiezingsresultaat. VLD Gent trok naar de verkiezingen met een sterk vernieuwende lijst die jongeren kansen gaf en ook de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegelde.

De website van Sami: http://www.souguir.be/
De website van Sofie: http://www.sofiebracke.be/
Archief van 30 november 2006.

Guido Van Peeterssen

Labels: ,

Universiteit Gent beschermt Siberische graven

De Universiteit Gent zet zich in opdracht van UNESCO in voor de bescherming van de bevroren graven van het Altajgebergte. Archeologen en geografen van de Universiteit Gent reisden het voorbije jaar naar het Altajgebergte in Zuid-Siberië om na te gaan hoe de waardevolle bevroren grafmonumenten van de Scythen beschermd kunnen worden tegen de opwarming van de aarde. Begin december worden hun bevindingen bediscussieerd op een wetenschappelijke conferentie in Gent. Voor het publiek wordt een tentoonstelling georganiseerd.

Het Altajgebergte is gelegen in het zuiden van Siberië, waar China, Kazakstan, Mongolië en Rusland elkaar raken. Het herbergt een zeer grote rijkdom aan archeologische monumenten, waarvan de bekendste ongetwijfeld de Scythische grafheuvels zijn. De nomadische Scythen begroeven hun doden met de nodige pracht en praal, en door de permafrost zijn sommige van deze graven bevroren. Daardoor werden lichamen met tatoeages en geofferde paarden in volledig ornaat intact bewaard gebleven. De bevroren graven en hun prachtige, intact bewaarde vondsten verbaasden de wetenschappelijke wereld. Samen met de Egyptische koningsgraven en de vondst van Ötzi, de ijsman, behoren zij tot een reeks spectaculaire archeologische ontdekkingen. Ook deze zomer werd er een prinselijk graf opgegraven. In het ijs ontdekte men een mummie, compleet met bontmantel en prachtige gebruiksvoorwerpen.

Door de opwarming van de aarde worden deze uitzonderlijke vondsten echter bedreigd. De permafrost in het Altajgebergte is aan het verdwijnen en de overgebleven bevroren graven dreigen te ontdooien, waardoor alle informatie verloren zal gaan. In januari 2005 startte het UNESCO Werelderfgoedcentrum daarom, in samenwerking met de vakgroep Archeologie en de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent, een ambitieus internationaal project op om de overgebleven bevroren graven te beschermen. De Universiteit Gent kreeg de opdracht om de overgebleven bevroren graven in enkele onderzoeksgebieden in het Russische en Kazakse Altajgebergte in kaart te brengen en op zoek te gaan naar oplossingen om de graven te beschermen. Het project werd gefinancierd door het Algemeen Vlaams UNESCO Trustfonds.

Van 4 tot 6 december vindt in Gent een internationale conferentie plaats, waar specialisten uit Rusland, Kazakstan, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten hun bevindingen en ontdekkingen met betrekking tot deze bevroren graven zullen voorstellen. Elke namiddag is er een workshop voorzien waar gediscussieerd zal worden over de praktische stappen die verder ondernomen kunnen worden om de bevroren graven te inventariseren en te beschermen. Ter gelegenheid van deze conferentie en als afsluiter van de huidige fase van het project werd in Gent een tentoonstelling georganiseerd over de bevroren Scythische graven en het Altajgebergte. Zowel natuur als cultuur van het Altajgebergte komen er aan bod, alsook de recente archeologische opgravingen en onderzoeksprojecten, en natuurlijk het probleem van de verdwijnende permafrost.

De officiële opening van deze tentoonstelling vindt plaats op dinsdag 5 december in het Hof van Ryhove, Onderstraat 20-22, te Gent. De tentoonstelling is daarna gratis te bezichtigen tot 28 december.
Archief van 30 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

Conferentie over geweld ten aanzien van kinderen.

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Verenigde Naties over geweld ten aanzien van kinderen, organiseert UNICEF België samen met de Kinderrechtencoalitie, de Kinderrechtencommissaris, de Vereniging van de Verenigde Naties op 6 december een conferentie over geweld ten aanzien van kinderen in België en in de wereld. Isabel Marneffe, Unicef België: “Wij willen deze conferentie aangrijpen om informatie en ideeën uit te wisselen betreffende de problematiek van geweld tegen kinderen en dit, met een zo groot mogelijk aantal betrokkenen uit het werkveld. Deze conferentie zal ons de gelegenheid bieden om na te denken over het te ontwikkelen beleid en de te voeren acties om een einde te maken aan elke vorm van geweld tegen kinderen zowel binnen het gezin, op school, binnen instellingen, binnen de samenleving als binnen werksituaties”. De onafhankelijke expert, Prof. Paulo Pinheiro, die door de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties werd aangesteld om dit rapport op te stellen in samenwerking met het Bureau van het Hoog Commissariaat van de Mensenrechten, UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie, zal persoonlijk het rapport toelichten.

Deze conferentie heeft plaats op 6 december in de namiddag in het Egmontpaleis, Kleine Zavel 8, 1000 Brussel (metrohalte Naamsepoort- uitgang Naamsestraat. Inschrijven voor 1 december per e-mail bij Liesbet Mignolet: lmignolet@unicef.be of per fax op het nummer 02/230.34.62. ). Het aantal plaatsen is echter wel beperkt. Het programma is te raadplegen op www.kinderrechtencoalitie.be. Wie meer wil weten over Unicef is welkom op www.unicef.be
Archief van 29 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Opendeurdagen in 80 Europese operahuizen

Tijdens het weekend van 16 tot 18 februari 2007 zetten liefst 80 operahuizen in heel Europa hun deuren open. Verschillende operahuizen ontwikkelden speciale activiteiten voor deze dagen en iedereen is welkom om een kijkje te gaan nemen. In de Vlaamse Opera Gent starten de feestelijkheden op vrijdag 16 februari met een lunchconcert dat jonge en veelbelovende zangers in de kijker zet. Operastudio Vlaanderen presenteert er zijn eerste grote project van het academiejaar. Zaterdag zijn er rondleidingen voor en achter de schermen, educatieve projecten en een interactieve workshop. ’s Avonds is er een uniek koorconcert met werk van Elgar en Grieg. Op vrijdagavond en zondagmiddag zijn er bovendien voorstellingen van Die Walküre in de Vlaamse Opera Gent. Ook de collega's in Brussel (De Munt), Luik en ook Muziektheater Transparant zetten hun deuren open.

Hetzelfde weekend organiseert de Opéra National de Paris een conferentie rond de Europese Dagen van de Opera. Op deze conferentie bespreken professionelen, luisteraars, artiesten en mediavertegenwoordigers de rol en toekomst van de opera. Ieder deelnemend Europees operahuis stuurt ook twee jonge afgevaardigden naar Parijs die een actieve rol zullen spelen in de activiteiten en debatten op deze conferentie. Deze driedaagse conferentie behandelt onderwerpen zoals de erfenis, de diversiteit en gemeenschappelijke waarden van de opera in Europa. De Parijse opera ontvangt gasten als José Manuel Barroso, Bernard Foccroulle, Peter Eötvös (componist), Peter Gelb (intendant van de Metropolitan Opera), Sally Potter en Renaud Donnedieu de Vabres (Frans minister van cultuur).

In 2007 zal het 400 jaar geleden zijn dat het eerste meesterwerk in de opera, Monteverdis Orfeo, geschreven is. Dat is een unieke gelegenheid om nationale grenzen te doorbreken en heel het Europese publiek aan te spreken. Op de website www.vlaamseopera.be vindt u meer informatie over dit evenement. De website bevat verschillende reflecties op de toekomst van de opera in Europa maar ook ludieke operaweetjes. U vindt er een lijst van activiteiten van andere operahuizen in Europa, een voorlopig programma voor de conferentie in Parijs en een overzicht van recent gebouwde operahuizen. De lijst van “Opera Ambassadors”, bekende mensen die ambassadeur zijn van de eerste Europese Dagen van de Opera, is indrukwekkend.
Voor meer informatie over de eerste Europese Dagen van de Europa kunt u de website www.operadays.eu.

Het project staat onder de leiding van Federico Mayor Zaragosa (voorzitter van Fedora, ex-voorzitter van Unesco), Gerard Mortier (algemeen directeur van de Opéra National de Paris en ex-intendant van de Salzburger Festspiele), Bernard Foccroulle (algemeen directeur van De Munt, voorzitter van Opera Europa) en Nicholas Payne (directeur van Opera Europa, ex-algemeen directeur van English National Opera en ex-directeur van Royal Opera Covent Garden).
Archief van 29 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Half miljard Europese middelen voor Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft vrijdag ingestemd met de verdeling van de middelen die het Europees Sociaal Fonds de komende jaren ter beschikking stelt van Vlaanderen. In totaal gaat het om de besteding van 1,1 miljard euro. Daarvan komt 468 miljoen (of 45%) van Europa. De rest moet worden bijgepast door de Vlaamse en de lokale overheden. Deze bedragen zijn van dezelfde orde van grootte als de middelen (425 miljoen) die de afgelopen jaren beschikbaar waren. Dit betekent dat de komende jaren honderden projecten zullen gefinancierd worden waarmee onder meer jongeren en langdurig werkzoekenden aan een baan geholpen worden, ook in het geval van herstructureringen. Zo kan men voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zorgen, mensen uit kansengroepen nieuwe mogelijkheden kan geboden worden en bedrijven motiveren om te innoveren en voor meer diversiteit te ijveren. In de lente van 2007 zal een oproep voor nieuwe projecten gelanceerd worden. Het is hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat Vlaanderen in deze mate zal kunnen genieten van ESF. Hoe dan ook zal de Vlaamse overheid moeten beslissen welke projecten ze op eigen kracht voortzet en welke niet.

Vrijdag is beslist dat veruit het grootste deel van de Europese middelen (61%) zal gaan naar projecten die de waardering en de ontwikkeling van talenten en de duurzame integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt nastreven. Daarnaast zal 15% van de middelen gaan naar aangepaste trajecten voor kansengroepen en sociale economie, 10% naar bedrijven en organisaties die een maatschappelijk verantwoord beleid voeren, 5% naar innovatie en nog eens 5% naar interregionale en internationale samenwerking. De resterende 4% is nodig voor de werking. Het Vlaamse ESF Agentschap neemt het beheer van het programma op zich in een partnerschap met de VDAB en organisaties als Syntra, de Dienst voor Beroepsopleiding, het Departement Werk en Sociale Economie. Ten slotte zullen twee 'opdrachthouders' waken over de mate waarin diversiteit en gelijke kansen aan bod komen: het ESF Agentschap en het Departement WSE.

Het Europees sociaal Fonds steunt tal van nuttige en innoverende projecten. Zo kon een RVT in Oostende met Europese middelen 104 werknemers een opleiding geven. Daardoor kon deze RVT kort geschoolden geschikt werk te geven. Deze konden zo vaardigheden en attituden ontwikkelen om hun werk met blijvende betrokkenheid en voldoende deskundigheid te blijven uitvoeren. En zo lag het programma adventure@work mee aan de basis van jeugdactieplannen in 13 steden in Vlaanderen met als doel de activering van laaggeschoolde jongeren op de arbeidsmarkt. Via ESF kon de Kamer van Koophandel (VOKA) een project opzetten dat de doorstroom van vrouwen binnen bedrijven stimuleerde. VOKA ontwikkelde dank zij het ESF een toolkit met praktische tips voor de KMO's die willen werken aan een genderbewust personeelsbeleid. Maar niet alleen Frank Vandenbroucke scoort dankzij het ESF, ook minister Fientje Moerman spoort haar collega’s aan om via het ESF aan innovatie te doen.

Maar ook de Limburgse Bestendige Deputatie kijkt met ongewone belangstelling uit naar beslissingen over deze Europese middelen. In de nota van Bourgeois die op de Vlaamse regeringstafel ligt, wordt namelijk voorgesteld om de structuurfondsen voortaan centraal in Brussel te beheren. De officiële reden hiervoor is dat men zo gemakkelijker kan voldoen aan de vele en ingewikkelde Europese voorwaarden en regels. Limburg heeft ondertussen de sluiting van de mijnen verteerd en veel van zijn sociale en economische achterstand ingehaald, en ook buiten Limburg zijn er problemen. Maar centraal beheer is géén Europese voorwaarde en een recente doorlichting door het onafhankelijke bureau Idea Consult van Wim Van der Beken heeft aangetoond dat de provinciale programmasecretariaten en managementcomités hun ESF werk uitstekend hebben gedaan. Het zou goed zijn mocht dit blijven. Dan zijn we zeker dat het werk goed gedaan is en dat de middelen eerlijk verdeeld worden volgens objectieve criteria. En dan hoeven Limburgers zich niet langer ongerust te maken.
Archief van 28 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Ongewenst gewapend?

Je krijgt een erfenis en hoopt stiekem een flinke stuiver te erven. Maar het kan minder aangenaam aflopen. Bompa laat je zijn oude tweeloop na of oompje zaliger laat zijn familie een echt wapenarsenaal na. Maar sinds 9 juni is een nieuwe wapenwet van kracht. Wie na 9 december nog illegale of verboden wapens bezit, mag zich verwachten aan strenge straffen. De federale regering voorzag echter een overgangsmaatregel. Iedereen die een verboden wapen in huis heeft, kan die straffeloos afgeven vóór 9 december. De overheid vond het nuttig om naar Oost-Vlaams voorbeeld een inzamelweek te organiseren in de week van 20 tot 25 november. Deze inzamelactie is de laatste mogelijkheid om zich straffeloos en kosteloos van ongewenste wapens te ontdoen en om illegale wapens te laten regulariseren.

De provincie Oost-Vlaanderen hield als eerste en enige provincie een inzamelactie tijdens het weekend van 22 april. Toen werden 2.400 wapens ingeleverd en 3.090 wapens geregulariseerd, samen 5.490 wapens. De tweede wapeninzamelactie tijdens de week van 20 tot 25 november leverde in Oost-Vlaanderen tot nog toe 5.865 wapens op. Daarvan werden 5.621 wapens definitief afgestaan. Het gaat hier meestal om legale wapens waarvoor de eigenaar in het kader van de nieuwe wet geen wettige reden meer heeft om deze te bezitten. Er werden ook 244 vergunningsplichtige wapens ter regularisatie aangeboden. Als men de resultaten van de twee wapeninzamelacties in Oost-Vlaanderen samentelt, betekent het dat in deze provincie in totaal 11.355 wapens werden afgestaan, waarvan 8.021 wapens werden ingeleverd ter vernietiging en 3.334 vergunningsplichtige wapens werden aangeboden ter regularisatie.

Inlichtingen: Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Wapenvergunningen, Sint-Michielshelling 7, 9000 Gent. Tel. 09/267.88.34
Wie buiten de provincie Oost-Vlaanderen woont kan terecht op het lokale politiekantoor van zijn verblijfplaats of op de website www.just.fgov.be
Archief van 27 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Lieven Debrauwer in Huis van Alijn.

In het kader van de expo ‘Het dagelijks leven in bewegend beeld’ is op donderdag 30 november 2006 filmregisseur Lieven Debrauwer te gast in het Huis van Alijn.
Lieven Debrauwer, maker van ‘Pauline en Paulette’ en ‘Confituur’ maakte zijn eerste filmpjes toen hij 15 jaar was. Die haalt hij terug uit de ‘oude doos’. Kleurige, fantasierijke sprookjesachtige filmpjes met als titels ‘Fantasieporselein’, ‘De Vlammetjes’, ‘De Kist’, ‘Sneeuwwitje’. Met als hoogtepunt zijn filmsprookje ‘Twinnies’ (met elf identieke tweelingen in de hoofdrol), waarmee hij nationaal laureaat was in de amateurfilm. Filmfragmenten met de ouders van Lieven in al zijn films. Lieven leidt elk filmpje zelf in. Na afloop kan er in de museumherberg gezellig nagepraat worden.

De tentoonstelling ‘Bewegend beeld’ geeft een verrassende en nostalgische kijk op het dagelijkse leven tijdens de jaren 40 tot ’70. Het museum verzamelde duzenden minuten uniek beeldmateriaal dat verwerkt werd en het komende jaar afgespeeld wordt op tientallen schermen. De filmpjes reflecteren de tijdsgeest en de maatschappelijke opvattingen destijds. De tentoonstelling toont op een aangename en soms ontroerende wijze hoe dingen veranderen maar soms ook niet veranderen.

Filmregisseur Lieven Debrauwer verwacht u om 20 uur (einde voorzien rond 22 uur), Tickets: 5 euro, leden van de Vrienden van het Huis van Alijn: 3 euro. Reservatie is wenselijk via 09 269 23 67 of e-mail: info@huisvanalijn.be. Website: www.huisvanalijn.be Het aantal plaatsen is beperkt! Adres: Kraanlei 650 9000 Gent.
Archief van 25 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Gouden Draak voor Gents restaurant.

'De Draak' Vlaams Overleg Gent is een vereniging van Vlaamse organisaties die bezorgd zijn om het Nederlandstalige karakter van de stad Gent. ’De Draak’ richt zich over alle ideologische en filosofische beschouwingen heen tot iedereen die de eigen taal en Vlaamse aard wil beschermen en bevorderen. Om haar doelstellingen te realiseren ontplooit de Draak een aantal activiteiten zoals de uitreiking van de trofee 'Gouden Draak' en de toekenning van de 'Orde van de Gentse Draak'. Afgelopen woensdag werden die feestelijk uitgereikt in de De Schrijver zaal van Sint Bavo aan de Reep.

Voormalig TV presentator, acteur en rekenwonder Walter De Meyere kreeg de zesde 'Orde van de Gentse Draak' samen met een prachtig kunstwerk van de hand van Walter De Dauw dat de ‘Maagd van Gent’ voorstelt. Hij kreeg zijn prijs uit de handen van zijn goede vriend en gekende Gentse uitgever Peter Laroy die hem huldigde voor zijn vele inspanningen op gebied van cultuur, onderwijs en media. Walter De Meyere drukte samen met Rudi Sinia, Chris Van den Durpel en Freek Neirynck zijn stempel op het nu 30 jaar oude omroepgebouw aan de Gentse Martelaarslaan. Maar Walter De Meyere was ook acteur, regisseur, redacteur, verrichte heel wat wetenschappelijk werk en was de man achter tal van shows en quizzen.

Daarna werden de laureaten voor de Gouden Draak voorgesteld. Liefst twintig handelszaken werden geselecteerd. Jurylid Martine Bode: “Deze prijs is een erkenning voor een recent geopende sfeervolle handelszaak met een mooie, originele Nederlandstalige handelsnaam. De selectie gebeurt op onafhankelijke wijze samen met de cultuurplatforms en de dekenijen”. Daar waren heel wat leuke namen bij zoals ‘Het Bijhuis’ aan het Gentse Sint-Baafsplein, het echte bijhuis van de Directeurswoning. Een winkel voor kinderkleding in de Jan Palfijnstraat noemde zich ‘De Wonderjaren’ en wie op de markt iets wil kopen is welkom in ‘De Zevende Hemel’. Heel wat nieuwe horecazaken kozen voor een mooi design en een passende naam. Zo is men welkom in ‘Het Vonnis’ aan het nieuwe justitiepaleis, ‘De Koepuur’ richt zich op de Veeartsenijschool aan de Coupure en de uitbater van ‘ Het Puur Toeval’ was blijkbaar in zijn schik met de locatie in de Zuidstationstraat. Zaken zoals ‘Speelkade’ (Sint Salvatorstraat) en ‘Kinderkasteelke’ (J. Van Arteveldestraat) uit Gentbrugge verwijzen naar de jeugdige leeftijd van het cliënteel.

Winnaar werd Het Paradijs van Wenemar, een stijlvol restaurant aan het Gentse Veerleplein. De naam verwijst naar Willem Wenemar, een van de invloedrijkste patriciërs die samen met zijn vrouw in 1323 het Wenemarhospice of ‘Het Paradijs’ oprichtte. Hij was een knap diplomaat die heel wat gewapende conflicten wist te vermijden en belast met het bestuurder van de Lakenhalle. Tania Daeninck en Christophe Van Alboom kregen voor deze passende benaming een mooi kunstwerk en een cheque ter waarde van 2.500 euro. Nadien was er voor de aanwezigen een leuke receptie met Gentse streekproducten. De beruchte draak: www.dedraak.centerall.com.
Archief van 24 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Zet eens een prehistorische kerstboom in huis

Ter gelegenheid van de Eindeseizoenshappening van het Arboretum Kalmthout presenteert deze botanische tuin uit Antwerpen een prehistorische kerstboom. Het is de bijzondere Wollemia Nobilis, een van de zeldzaamste plantensoort ter wereld! De ‘Wollemi Pine’, zoals de roepnaam van deze boom luidt, is een van de alleroudste planten op aarde. De soort beleefde haar hoogtepunt bijna 200 miljoen jaar geleden toen er nog dinosaurussen rondliepen. Pas in 1994 werden bij toeval enkele overlevende exemplaren ontdekt in een verlaten kloof in Australië. Voordien kende men de Wollemia Nobilis enkel als fossiele plant. Het is een conifeer heeft decoratieve, donkergroene bladeren en een ongewone, bobbelige schors.

De boom werd al een tijdje geleden aan het publiek gepresenteerd als oranjerieplant, maar blijkt het ook erg goed te doen in een huiskamerklimaat. De ‘Wollemi Pine’ blijkt heel gemakkelijk in cultuur en verdraagt goed donkerte en een warme en droge binnenlucht. De prehistorische dino-kerstboom is niet goedkoop: 450 euro per stuk, maar je hebt dan ook een uniek stuk botanie in huis. De bomen zijn verpakt in een stevig houten frame. Je krijgt er een certificaat, een DVD en een brochure met verzorgingstips bij. De opbrengst van de verkoop van de jonge bomen wordt gebruikt voor de bescherming van bedreigde inheemse plantensoorten in Australië. Een ideaal kerst of eindejaarsgeschenk.

De Eindeseizoenshappening van Arboretum Kalmthout vindt plaats op zondag 26 november van 10 tot 17 uur, de inkom is gratis. Thema dit jaar is: ‘Feesttafels, plantaardig geschikt’. Special Guests zijn ceramiste Roos Van de Velde en groenauteur Paul Geerts. Meer info: www.arboretumkalmtout.be of 03/666.67.41
Archief van 23 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Limburse jezuieten verhuizen naar Drongen

De paters jezuïeten verlaten Limburg en trekken zich na 38 jaar terug uit 'Godsheide'. De orde besliste om het bekende bezinningscentrum in Hasselt te verkopen. Het is niet langer mogelijk om twee bezinningscentra te bemannen. Een reorganisatie van de activiteiten in Vlaanderen ten gevolge van veroudering en het geringe aantal roepingen dingt zich op. De paters jezuïeten zullen hun bezinnigsactiviteiten concentreren in de Oude Abdij in Drongen.

Ook de Nederlandse jezuïeten zetten hun werk in Drongen voort. Daar zijn bovendien nu al enkele leken bij de directie en de programmatie van de Oude Abdij betrokken. De gemeenschap bestond op heden uit een aantal bejaarde jezuieten en drie gezinnen die samen met twee externe stafleden de werking van het bezinningscentrum dragen. Bedoeling is om de gemeenschap opnieuw een ziel te geven. Het wegvallen van een dragende religieuze gemeenschap dreigde de Oude Abdij te herleiden tot een conferentiecentrum dat bij gelegenheid aan bezinning deed.

Boekvoorstelling.

De abdij werd vermoedelijk in het begin van de zevende eeuw gesticht, toen Amandus onze gewesten bekeerde. Daarbij waren de Frankische vorst Basinus, zijn blinde dochter Aldegondis en Gerulfus betrokken. Samen zijn zij de patroonheiligen van Drongen. Kerk en klooster werden in de negende eeuw door de Noormannen verwoest en onder impuls van Boudewijn II "de Kale", graaf van Vlaanderen en heer van Drongen, heropgericht. In 1138 moest het plaatselijke kapittel plaats ruimen voor de Witheren uit Salegem waarbij zich ook ordebroeders uit Laudun (Poitiers) voegden.

In 1552 werd de nieuwe kerk gebouwd maar in 1566 had de abdij sterk te lijden onder de Beeldenstorm. In 1578 werden de paters verdreven door de Gentse Calvinisten. De abdij werd geplunderd, openbaar verkocht en grotendeels gesloopt. De paters vonden onderdak in hun stadshof of refugehuis "Hof van Drongen" te Gent. De bezittingen kwamen in handen van Willem van Oranje. Oranjes erfgenamen schenken de in beslag genomen bezittingen echter terug. In 1698 wordt de abdij voltooid en verhuist de gemeenschap van Norbertijnen opnieuw naar Drongen. In 1727 vernielt een zware brand de toren. De nieuwe toren achtkantig, met een busvormige, kleine koepel (peperbus). Door de Franse Revolutie wordt de abdij afgeschaft en op 1 juni 1797 worden de Norbertijnen verjaagd. De abdij wordt door de Franse regering genationaliseerd en te koop gesteld. Het koor van de kerk, de eigenlijke abdijkerk, wordt afgebroken. Het overige deel van de kerk wordt tot 1858 gebruikt als parochiekerk. De eerste industriële revolutie bracht Lieven Bauwens naar de Drongense abdij, die er zijn tweede katoenspinnerij oprichtte (1804). Hijzelf bewoonde met zijn familie de vroegere abtswoning. In 1836 ging hij failliet...

Op zaterdag 16 december vindt de officiële voorstelling plaats van het boek over de geschiedenis van de Abdij van Drongen. Meer dan twintig auteurs hebben eraan meegewerkt onder coördinatie van Kadoc. Het is een mooi en rijk geïllustreerd boek, wetenschappelijk verantwoord en geschreven voor een breed publiek. Veel informatie en afbeeldingen worden voor het eerst gepubliceerd. Het boek telt ongeveer 528 blz. en kost 55 euro, (verzendingskosten: + 9 euro). Tot 16 december betaalt u 50 euro. U kan het bestellen door 50 of 55 euro over te schrijven op het rekeningnummer 447-8630601-48, met vermelding Boek Abdij. U kan het boek ook op 16 december ter plaatse kopen. Ontdek de abdij: http://www.oudeabdij.be/
Archief van 21 november 2006.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,